MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường là căn cứ để xem xét thẩm định, kiểm tra, giám sát các biện pháp quản lý, xử lý chất thải của dự án trong quá trình xây dựng và khi hoạt động, đối tựng lập kế hoạch là các dự án của công ty không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.