THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG là thuật ngữ đơn giản, sinh quyển là bề mặt của hệ thống phân cấp trên trái đất nơi có môi trường sống và sinh vật phát triển mạnh.