CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành