QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Quản lý Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư.