QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Báo cáo quan trắc môi trường chất lượng không khí được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và phương pháp phân tích được sử dụng để thiết lập nồng độ ô nhiễm không khí, điều tra chất lượng không khí và ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với con người và sinh vật