MẪU ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chất thải nguy hại là chất thải chứa các yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ chay, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác, vì tính chất độc hại của chúng nên việc đăng ký sổ chủ nguồn thải là hết sức quan trọng giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể kiểm soát được theo quy trình.

  • THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

    09-11-2016 // 1,913 lượt xem

    Thẩm định dự án đầu tư là việc kiểm tra, so sánh, đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung của dự án, hoặc so sánh đánh giá các phương án của một dự án hay nhiều sự án, để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án.

    Chi tiết →