MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo giám sát môi trường để xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát trong “Chương trình quản lý và giám sát môi trường” của Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc “Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Đề án bảo vệ môi trường” hoặc “Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường”.