ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đề án bảo vệ môi trường cho Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động.