QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp là xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư