BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ là căn cứ theo kết quả báo cáo giám sát môi trường, chủ dự án đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường