HỒ SƠ XIN PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Môi trường là lĩnh vực rộng, mang tính đa ngành hóa, sinh, lý, địa, kinhh tế và nhạy cảm.

 • quy trình xử lý nước thải cơ bản

  09-11-2016 // 1,828 lượt xem

  quy trình xử lý nước thải cơ bản

  Chi tiết →

 • HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  09-11-2016 // 1,910 lượt xem

  Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo yêu cầu và tiêu chuẩn qui định hiện hành của pháp luật và yêu cầu của địa phương. Theo yêu cầu của chủ đầu tư, nước thải phát sinh của dự án sau xử lý được dẫn về Hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp.

  Chi tiết →