DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư