Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới theo quy trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch.

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới

  • Mã SP:DADT BT
  • Giá gốc:62,000,000 vnđ
  • Giá bán:55,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới theo quy trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch.

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I:     GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN................................................ 4

I.1.      Giới thiệu chủ đầu tư................................................................................................... 4

I.2.      Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình............................................ 4

I.3.      Mô tả sơ bộ dự án......................................................................................................... 4

I.4.      Cơ sở pháp lý triển khai dự án................................................................................... 4

CHƯƠNG II:   NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG.................................................................. 8

II.1.    TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM....................................................... 8

1.1       Tình hình kinh tế xã hội.............................................................................................. 8

1.2       Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013............................................................... 8

II.2.    GIỚI THIỆU VỀ TỈNH QUẢNG NINH................................................................ 10

II.3.    TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH........ 11

II.4.    Một số Trang trại nuôi bò sữa điển hình trong nước......................................... 15

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG..................................... 19

III.1.   Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư......................................................................................... 19

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng............................................................................ 20

CHƯƠNG IV:  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG............................................................................ 22

IV.1.   Mô tả địa điểm xây dựng.......................................................................................... 22

IV.2.   Điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ninh....................................................................... 22

IV.3.   Hiện trạng sử dụng đất............................................................................................. 24

IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án........................................................................................ 24

IV.3.2. Công trình kiến trúc khác......................................................................................... 24

IV.3.3. Hiện trạng dân cư...................................................................................................... 24

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật...................................................................................... 24

IV.4.1. Đường giao thông...................................................................................................... 25

IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt.......................................................................................... 25

IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường....................................................... 25

V.4.4. Hệ thống cấp điện........................................................................................................ 25

IV.4. 5. Hệ thống cấp nước.................................................................................................... 25

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng.................................................................................... 25

CHƯƠNG V:   PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG........................... 26

5.1       Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình.............................................................. 26

5.2       Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất............................................. 26

CHƯƠNG VI:  QUI MÔ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.............................................................. 27

VI.1.   Phạm vi dự án............................................................................................................. 27

VI.2.   Lựa chọn con giống.................................................................................................... 27

a.  Chọn bê hậu bị, nguồn gốc và phẩm giống:................................................................. 29

b. Chọn bò sữa......................................................................................................................... 29

c. Quản lý và nhân giống bò sữa......................................................................................... 30

VI.3.   Mô hình đầu tư xây dựng trang trại bò sữa......................................................... 42

VI.4.   Phương án sản xuất.................................................................................................... 43

CHƯƠNG VII:GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ..................................... 56

VII.1. Các hạng mục công trình.......................................................................................... 56

VII.2. Giải pháp thiết kế công trình................................................................................... 56

VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án.............................................................. 56

VI.2.2. Giải pháp quy hoạch:............................................................................................... 56

VII.2.3. Giải pháp kiến trúc:............................................................................................... 56

VII.2.4. Giải pháp kết cấu:................................................................................................... 57

VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật.................................................................................................. 57

VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật..................................................................... 58

VII.3.1. Đường giao thông.................................................................................................... 58

VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng:...................................................................... 59

VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt:..................................................................................... 59

VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường:............................................... 59

VII.3.5. Hệ thống cấp nước:................................................................................................. 59

VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng:....................................................... 59

VII.4. Xây dựng đường, sân bãi........................................................................................... 60

VII.5. Hệ thống cấp thoát nước............................................................................................ 60

VII.6. Hạ tầng kỹ thuật.......................................................................................................... 60

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH & SỬ DỤNG LAO ĐỘNG................... 62

VIII.1.Sơ đồ tổ chức công ty................................................................................ 62

VIII.2.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động............................................... 66

CHƯƠNG IX:  PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH........................................... 67

IX.1.   Tiến độ thực hiện........................................................................................................ 67

IX.2.   Giải pháp thi công xây dựng.................................................................................... 67

IX.2.1.            Phương án thi công......................................................................................... 67

IX.3.   SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG................................................................................ 67

IX.4.   THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH............................................................................... 68

IX.5.   Hình thức quản lý dự án............................................................................................ 68

CHƯƠNG X:   ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN......................... 70

X.1.     Đánh giá tác động môi trường................................................................................. 70

X.1.1.              Giới thiệu chung.............................................................................................. 70

X.1.2.              Các quy định và các hướng dẫn về môi trường.......................................... 70

X.1.3.              Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng.................................................. 73

X.1.4.              Mức độ ảnh hưởng tới môi trường................................................................ 74

X.1.5.              Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường....... 75

X.1.6.              Trong thời gian hoạt động............................................................................ 77

X.1.7.              Kết luận............................................................................................................ 79

CHƯƠNG XI:  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ............................................................................... 80

XI.1.   Cơ sở lập Tổng mức đầu tư...................................................................................... 80

XI.2.   Nội dung Tổng mức đầu tư....................................................................................... 80

XI.2.1.            Chi phí xây dựng và lắp đặt........................................................................... 81

XI.2.2.            Chi phí thiết bị................................................................................................. 81

XI.2.3.            Chi phí quản lý dự án:.................................................................................... 81

XI.2.4.            Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm.................................................... 81

XI.2.5.            Chi phí khác..................................................................................................... 82

XI.2.6.            Dự phòng phí:.................................................................................................. 82

XI.2.7.            Lãi vay trong thời gian xây dựng:................................................................. 82

CHƯƠNG XII:VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.................................................................... 89

XII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án.................................................................................... 89

XII.2. Nguồn vốn.................................................................................................................... 89

XII.3. Phương án hoàn trả vốn vay.................................................................................... 90

CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán................................................................. 92

XIII.1.1.        Các thông số giả định dùng để tính toán.................................................... 92

XIII.1.2.        Cơ sở tính toán................................................................................................. 95

XIII.2.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án............................................................................... 107

XIII.3.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội.................................................................. 107

CHƯƠNG XIV:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................

XIV.1.Kết luận………………………………………………………………………108

XIV.2.Kiến nghị.................................................................................................................... 108

 

1.1   Giới thiệu về Chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới

-       Chủ Đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÚ LÂM

-       Mã số doanh nghiệp 5700657375. Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 02 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp.

-       Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

-       Vốn điều lệ đăng ký: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng ./.)

-       Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Phạm Hữu San .Chức danh: Giám đốc

-       Ngành nghề chính:

+       Trồng lúa

+       Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

+       Chăn nuôi trâu, bò

+       Chăn nuôi gia cầm.

+       Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

+       Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

+       Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

1.2   Giới thiệu tổng quan về Dự án

-       Tên dự án: Chăn nuôi bò thịt và bò giống tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

-       Địa điểm thực hiện: Xã Quảng Nghĩa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

-       Quỹ đất của dự án: 1.035,6 ha thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Phú Lâm theo Quyết định số 44/QĐ-KKT ngày 26/02/2016 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500). Trong đó diện tích đất xây dựng chuồng trại, cơ sở hạ tầng khoảng 117 ha, còn lại là diện tích trồng nguyên liệu cỏ, ngô và rừng sản xuất.

-       Mục tiêu đầu tư:

+         Đầu tư hệ thống chuồng trại, nông trường chăn nuôi bò quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng phía Bắc Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á (ngoài khối TPP).

+         Phát triển thành điểm trung chuyển vật nuôi, gia súc, thực phẩm được bảo quản sau chế biến... tập trung tại điểm giao thương vùng Đông Bắc.

-       Quy mô đàn bò: sau 5 năm trang trại nuôi ổn định 40.000 con / năm.

-       Tổng vốn đầu tư : 1.223.464.826.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi ba tỷ, bốn trăm sáu tư triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng ./.). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty Phú Lâm là 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng ./.);.

-       Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

-       Tiến độ thực hiện dự án:

+         Thời gian xây dựng: từ tháng 3/2016 đến tháng 3/2021

+         Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: Tháng 6/2017 đến tháng 3/2066.

+         Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: Tháng 9/2017.

-       Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

-       Hình thức quản lý:

+         Công ty TNHH Phú Lâm trực tiếp quản lý dự án.

+         Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây nguyên liệu, qui trình chăm sóc, khẩu phần dinh dưỡng …

Mô hình kỹ thuật dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới

4.1.1 Điều hành và sản xuất thức ăn

·               Kho thức ăn khô:

-           Số lượng gồm 02 kho, diện tích 1560 m2

-           Kết cấu: nhà xưởng công nghiệp khẩu độ 20m dài 78 m, chiều cao đỉnh cột 6m. Nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng BTCT. Mái lợp tôn, trụ sắt, giằng gió…

·               Cụm ủ:

-            Tổng diện tích 4391.9 m2;

-            Kết cấu: nền BTCT, vách BTCT và thưng tôn, Mái lợp tôn

·               Bãi chứa nguyên liệu tươi:

-           Tổng diện tích 5170 m2;

-            Kết cấu:  nền BTCT, vách BTCT và thưng tôn, Mái lợp tôn

·               Nhà sản xuất thức ăn

-           Tổng diện tích 5400 m2;

-            Kết cấu: Nhà xưởng công nghiệp, nền BTCT, xây tường bao che, vách thưng tôn, Mái lợp tôn

·               Nhà ăn

-           Diện tích 241.5m2,

-           Kết cấu chính: móng, đà, cột BTCT, tường gạch, mái lợp ngói, trần thạch cao, vì kèo, xà gồ thép. Nền lát đá granite.

·               Nhà điều hành

-           Diện tích 455 m2.

-           Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite. Được bố trí các phòng làm việc và các phòng chức năng.

·               Trạm dầu

-           Diện tích 30 m2.

-           Kết cấu chính là Bồn chứa xăng dầu được làm bằng sắt tấm mạ kẻm không rỉ, xung quanh có làm hệ thống bao che chống mưa nắng.

·               Nhà để xe công nhân

-           Diện tích 30 m2.

-           Kết cấu chính kết cấu chính: móng đà BTCT, kèo và trụ thép, nền bê tông đá 1 x 2 xoa mặt kẻ Joint chống nứt.

·               Cầu rửa xe: Diện tích 39 m2  Kết cấu chính là BTCT + hệ thống xịt rửa xe.

·               Trạm cân: Diện tích 125 m2  Kết cấu chính là BTCT + hệ thống cân

·               Xưởng cơ khí:

-           Tổng diện tích 1680 m2;

-            Kết cấu: Nhà xưởng công nghiệp, nền BTCT, xây tường bao che, vách thưng tôn, Mái lợp tôn

·               Trạm điện

·               Nhà bảo vệ

·               Cổng và hàng rào

4.1.2. Khu vực chuồng bò, lên xuống bò

·               Chuồng bò:

-           Số lượng 24 chuồng

-           Chiều rộng: 24.2 m, trong đó phần diện tích có mái che rộng 16m với lối đi bỏ thức ăn 5m ở giữa; sân phơi nắng 2 bên mỗi bên rộng 4.1m.

-           Chiều dài: 126m.

-           Chiều cao: 4.9 m.

-           Mỗi chuồng nuôi 500 con.

·               Chuồng cách ly:

-           Tổng diện tích 1440 m2

-           Kết cấu: nhà xưởng công nghiệp mặt nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng đà kiềng BTCT, trụ sắt, giằng gió. Mái lợp tôn.

·               Lên xuống bò: Tổng diện tích 1450 m2

·               Bể nước trên đồi và Bể lọc cát

·               Hồ nước: diện tích 10121 m2

·               Nhà trạm bơm: diện tích 32.4 m2

·               Nhà nghỉ giữa ca: diện tích 35 m2

·               Nhà thú y: diện tích 35 m2         

4.1.3. Khu xử lý phân, khu xử lý nước thải

·               Nhà chế biến phân vi sinh:

-           Tổng diện tích 2160 m2;

-            Kết cấu: Nhà xưởng công nghiệp, nền BTCT, xây tường bao che, vách thưng tôn, Mái lợp tôn

·               Nhà đóng bao phân vi sinh

-           Tổng diện tích 2160 m2;

-            Kết cấu: Nhà xưởng công nghiệp, nền BTCT, xây tường bao che, vách thưng tôn,  Mái lợp tôn

·               Khu ủ phân:  Diện tích 3720 m2

·               Khu xử lý nước thải: 6776 m2

·               Bãi chôn bò:

4.1.4. Hạ tầng kỹ thuật

·               San nền

-           Cao độ san nền trung bình (+ 36m đến 38m) được căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch san nền và thoát nước mưa trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

-           Khu đất san nền có diện tích khoảng 117 ha. Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức thiết kế là 0.1m và độ dốc san nền i = 0.3%. Hướng thoát nước được bố trí từ khu đất san nền ra ngoài phía mương thoát nước, theo hướng Đông Nam về Tây Bắc (cụ thể xem bản vẽ đồng mức thiết kế và giải pháp thiết kế). Trước khi xây dựng các công trình trong khu vực tiến hành san nền sơ bộ khu đất để tạo mặt bằng thi công.

-           Trước khi san nền cần bóc lớp đất bùn & hữu cơ dày trung bình 30cm trên bề mặt trong phạm vi nền đắp. Phần khối lượng bóc hữu cơ này sẽ được thu gom lại và vận chuyển bằng phương tiện cơ giới tới nơi tập kết nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh cũng như để có thể tái sử dụng làm lớp đắp đất màu phục vụ nhu cầu trồng cây xanh tạo cảnh quan trong phạm vi Dự án trong thời gian sau này.

-           Khối lượng đào nền sẽ được tận dụng để đắp nền với độ chặt yêu cầu K = 0.9

-           Tại các vị trí biên lô san nền có chênh lệch cao độ được vuốt mái taluy đắp là 1:1.5, đào là 1:1 (kết hợp với rãnh thu nước hình thang 0.4x0.4x0.4) xuống nền tự nhiên, riêng phạm vi sát bờ sông thiết kế tường chắn đất bằng đá hộc xây vữa XM M100 với chiều cao từ 4.0 ~ 6.0m.

-           Khối lượng đào đắp taluy được tính theo phương pháp trung bình mặt cắt ngang tuyến taluy (tim tuyến được kẻ trùng với đường bao giới hạn phạm vi san nền), cao độ thiết kế được lấy dựa trên cao độ thiết kế san nền. Mặt cắt ngang được bổ với khoảng cách trung bình 20m để đảm bảo độ chính xác cần thiết.

·               Đường giao thông

-           Tuyến đường kết nối với khu vực dự án chăn nuôi bò  giống và bò thịt với quốc lộ 18B được tỉnh Quảng Ninh đầu tư.

-           Hệ thống đường nội bộ trang trại: đầu tư hệ thống đường nhựa cho khu vực chuồng trại chăn nuôi với bề rộng mặt đường là 8m.

-           Hệ thống đường lô: đường lô bao quanh các khu vực trồng vùng nguyên liệu cỏ (đường đất rộng khoảng 6m, để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển cỏ về các trang trại).

·               Hệ thống cấp điện

-           Hệ thống cấp điện trong khu vực tuân theo quy hoạch hệ thống cấp điện trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và khớp nối với các dự án có liên quan.

-           Điện cấp cho khu dự án sẽ được lấy tại trạm biến áp tổng thể từ Đường dây 22kV và TBA 630kVA-22/0,4kV cấp điện cho hạng mục của dự án (theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt).

-           Từ trạm biến áp cấp điện đến tủ điều khiển chiếu sáng và tủ điện phân phối. Vị trí định vị và công suất trạm được thể hiện trong bản vẽ cấp điện. Chi tiết về chủng loại cáp và các thiết bị bảo vệ đầu tuyến sẽ được tính toán chính xác.

·               Hệ thống điện chiếu sáng

-           Đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng đối với đường trong khu dự án;

-           Tận dụng tối đa hiện trạng chiếu sáng.

-           Hiệu quả kinh tế cao, mức tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm điện năng.

-           Nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dưỡng.

-           Đảm bảo các yêu cầu về an toàn vận hành và thi công.

·               Hệ thống cấp nước

-           Nguồn nước cung cấp cho dự án lấy từ sông Nga Bát ngay .Nước được bơm vào hồ chứa nước dự trũ , sau đó đưa vào trạm xử lý nước đạt tiêu chuẩn nước sạch cấp theo nhu cầu sử dụng, nước thô cấp cho nhu cầu tưới cây rửa đường không cần qua xử lý. Riêng hệ thống bơm nước trồng trọt theo dây chuyện công nghệ tiên tiến của nước ngoài cấp.

-           Mạng lưới cấp nước cho Khu vực văn phòng và chăn nuôi của dự án là mạng lưới chung giữa nước cấp cho sinh hoạt và nước chữa cháy.

-            Mạng lưới đường ống cấp nước cấp 1 theo định hướng quy hoạch sẽ là mạng lưới vòng, đoạn qua khu vực dự án gồm có: tuyến ống chính D 200 tuyến ống nhanh D100 dùng cho họng cứu hòa đề phòng khi có cháy, D50 cấp cho khu văn phòng và nhà ở CBCNV

·               Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước thải

-           Hệ thống thoát nước thải từ các hạng mục qua công trình được thoát vào hệ thống bể tự hoại sau khi qua xử lý được thoát ra hệ thống ga, cống bê tông cốt thép D300 và chảy vào hệ thống xử lý nước thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.

-           Các tuyến cống nhánh thoát nước thải có tiết diện D160 mm xây dựng từ hố ga chờ đấu nối ra hố ga thăm trên tuyến thu gom ngoài đường D300. Độ dốc đặt cống chủ yếu là 1/D, một số tuyến đặt theo độ dốc đường (i=1/D), độ sâu chôn cống tại các điểm đầu 1m, dẫn nước thải tự chảy về tuyến cống chính.

Trạm xử lý nước thải

-           Trạm xử lý nước thải công xuất xử lý là 1000 m3/ ngày, gồm 2 đơn nguyên vận hành song song (công suất mỗi đơn nguyên là 500 m3/ ngày).

-           Trạm xử lý nước thải gồm các bể chính : Bể điều hòa; Bể lắng sơ cấp; Bể yếm khí; Bể hiếu khí + thiếu khí; Bể lắng thứ cấp; Bể cô đặc bùn

·               Hệ thống thoát nước mưa

Sử dụng hệ thống thoát nửa hở nửa kín cho phù hợp địa hình và điều kiện vật liệu địa phương. Sử dụng loại giếng thu hàm ếch, bố trí giếng thu tại các vị trí  theo quy hoạch chiều cao và bố trí cách đều 40 đến 50 m phụ thuộc vào độ dốc địa hình một giếng; trên đoạn giữa hai giếng thu liền nhau, rãnh biên thiết kế vuốt dốc đều từ giữa về giếng thu, độ dốc phải đạt tối thiểu 0,4%. Giếng thăm bố trí tại vị trí các đường cống giao nhau, vị trí có sự thay đổi về kích thước được cống hoặc bố trí cách đều 50m một giếng; đáy giếng thăm thiết kế trũng sâu xuống 30 cm để lắng bùn và thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng mạng lưới.

·               Hệ thống tưới nước nhỏ giọt

Trong việc trồng cỏ làm thức ăn cho việc nuôi bò công ty sẽ đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho các diện tích trồng cỏ, hệ thống này lấy nước từ các sông, suối chính của khu vực dự án. Đặc tính nổi bật của hệ thống tưới nước Israel là vô cùng tiết kiệm nước. Hệ thống bao gồm bộ lọc tạp chất hoặc xử lý chất thải và bộ phận phân bón đi kèm. Hệ thống tưới nhỏ giọt này còn kiêm luôn nhiệm vụ bón phân cho vùng nguyên liệu cỏ.

·               Hệ thống xử lý chất thải rắn

Chất thải sinh hoạt được thu gom và chuyển đến nơi xử lý tập trung .

Chất thải chăn nuôi được đưa về hệ thống xử lý chất thải nhưng sẽ qua giai đoạn tách phân (tiền xử lý) trước khi đưa vào bể trung hòa của hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi Bò.

·               Hệ thống nối đất và chống sét

Hệ thống nối đất công trình là một hệ thống nối đất có cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng.

Cọc nối đất bằng thép tròn D16 được mạ đồng, dài 2,4m. Các cọc cách nhau 3m, chôn sâu cách mặt đất 0,5m. Các dây nối đất từ đầu kim thu sét đến hệ thống nối đất bằng cáp đồng trần D 50.

Hệ thống nối đất được bố trí và tính toán đảm bảo an toàn cho người và thiết bị ở mọi chế độ làm việc. Điện trở nối đất của hệ thống phải đảm bảo đạt giá trị R ≤ 10 tại bất kỳ thời điểm nào trong năm.

·               Hệ thống PCCC

Lắp đặt hệ thống đường ống cứu hỏa cung cấp đủ lượng nước, đủ áp lực cho hệ thống chữa cháy phun nước và các họng cứu hỏa.

Hệ thống đường ống được lắp chìm ngầm. Các ống được nối với nhau bằng phương pháp hàn và mặt bích.

Lắp đặt các hộp chữa cháy tại các cửa ra vào các khu làm việc

Lắp đặt các trụ chữa cháy ngoài trời, xung quanh trang trại để cung cấp lượng nước chữa cháy bên ngoài. Hệ thống phải đảm bảo độ bển vận hành và dễ kiểm tra, thay thế khi bị rò rỉ, phải được thiết kế và lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Lắp đặt các máy bơm chữa cháy, máy bơm điện, máy bơm diesel cung cấp cho các họng cứu hỏa. Khi có cháy nổ, bơm điện hoạt động chính và bơm diesel dự phòng, đồng thời lắp đặt mới 01 họng chờ gần cổng trạm để cấp nước cứu hỏa cho xe chứa cháy, xây dựng bể chứa ngầm.

·               Hệ thống giết mổ:

Công ty sẽ đầu tư một hệ thống giết mỏ gia súc tại địa bàn dự án với qui mô giết mổ tối đa 200 con/ngày. Hệ thống giết mổ gia súc này đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn ESCAS do Chính phủ Úc qui định.

4.2. Đầu tư máy móc thiết bị

·               Phục vụ văn phòng, công tác quản lý  

-           Ô tô (phục vụ công tác đi lại của cán bộ quản lý) và các trang thiết bị văn phòng: bàn, ghế, máy tính, máy fax, máy photo, điện thoại,… 

·               Phục vụ công tác chăn nuôi, sản xuất  

-           Xe máy: Phục vụ công việc kiểm tra, giám sát cấp nông trại.          

-           Hệ thống chăm sóc và quản lý đàn bò: theo dõi, giám sát để có biện pháp chăm sóc từng con bò  

-           Các thiết bị, ccdc thú y: phục vụ chăm sóc thú y cho đàn bò          

-           Máy cày, máy kéo: phục vụ cho việc: làm đất trồng cỏ, rải ống, rải phân, rải thức ăn,…

-           Dàn cày, dàn bừa: phục vụ khâu làm đất trồng cỏ

-           Máy xúc lật: vận chuyển cỏ, gom thức ăn, …

-           Dàn phay gốc cỏ: phay gốc sau thu hoạch để phát triển vụ cỏ tiếp theo.

-           Máy thu hoạch cỏ: thu hoạch cỏ          

-           Máy băm cỏ: băm nhỏ cỏ trước khi đem trộn

-           Xe tải vận chuyển: chở bò

-           Máy xay trộn thức ăn: trộn thức ăn TMR       

 

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò theo công nghệ mới 

xem tin tiếp theo

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha