BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo bệnh viện thống nhất

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

  • Mã SP:DTM BV
  • Giá gốc:90,000,000 vnđ
  • Giá bán:85,000,000 vnđ Đặt mua

MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

Bệnh viện Thống Nhất được chính thức xây dựng từ năm 1972 đến năm 1974 đưa vào sử dụng. Tuy vậy, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ. Từ năm 1975 đến nay, mặc dù đã được đầu tư kinh phí nâng cấp sữa chữa mua sắm trang thiết bị mới nhưng các tòa nhà đã hư hỏng nhiều, cơ sở hạ tầng cũ, chắp vá do mở rộng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu của người bệnh ngày một tăng cao. Hệ thống điện nước không đủ cung cấp cho nhu cầu hoạt động của bệnh viện.
Bên cạnh đó, Bệnh viện còn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là:
• Cấp cứu, khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân các tỉnh phía Nam.
• Khám chữa bệnh cho các đoàn khách quốc tế Nhà nước (khi có yêu cầu)
• Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Chính phủ, ban chấp hành trung ương Đảng.
• Công tác chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: cho 36 tỉnh thành khu vực phía Nam
• Nghiên cứu khoa học
• Quan hệ hợp tác quốc tế
• Tham gia đào tạo cán bộ y dược đại học và sau đại học
• Quản lý kinh tế, y tế trong bệnh viện
Do vậy, việc đầu tư để nâng cấp cơ sở vật chất của Bệnh viện Thống Nhất là rất cần thiết.
Theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ thì dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất từ năm 2005 – 2010 quy mô 900 giường” thuộc địa bàn Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh mục các Dự án cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Cấu trúc và nội dung Báo cáo ĐTM này được xây dựng theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ và Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
2.1 Các văn bản và hướng dẫn về luật pháp
Báo cáo ĐTM của dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Thống Nhất từ năm 2005 – 2010 quy mô 900 giường” thuộc địa bàn Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
 Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01 tháng 06 năm 1998;
 Luật hóa chất của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân của quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989;
 Luật đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;
 Nghị định 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
 Nghị định 08/2005/NĐ-CP ban hành ngày 24/01/2005 của Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng;
 Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
 Nghị định 81/2006/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 09/08/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 8/1/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
 Thông tư số 05/2005/TT – BTNMT ban hành ngày 22/07/2005 về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;
 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/09/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung thông tư liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
 Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ban hành ngày 03/07/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
 Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003, hướng dẫn thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;
 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại;
 Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT về quy chế quản lý chất thải y tế;
 Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ TN & MT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường;
 Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 17/8/2008/QĐ-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường;
 Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của chính phủ về an toàn hoá chất;
 Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thi hành nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất;
 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất 2007;
 Quyết định số 483/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 03/6/1998 về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bệnh viện Thống Nhất năm 2003-2010.
 Quyết định số 1652/QĐ – BYT ngày 16/05/2003 của bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt quy mô giường bệnh viện Thống Nhất năm 2003-2010.
 Các quy trình quy phạm hiện hành.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện thống nhất

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha