BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khu công nghiệp Phú Chánh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ CHÁNH

  • Mã SP:DTM KCN PC
  • Giá gốc:170,000,000 vnđ
  • Giá bán:165,000,000 vnđ Đặt mua

MỞ ĐẦU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KCN

0.1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Trong những năm qua, tình hình kinh tế–xã hội tỉnh Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc và có nhiều thay đổi đáng kể. Có được như vậy là nhờ các yếu tố thuận lợi: chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân …, Cùng với sự phát triển của tỉnh, huyện Tân Uyên cũng có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư và đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp về đây đầu tư, nhiều dự án lớn đã và đang được ký kết, triển khai mở ra nhiều tiềm năng to lớn, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh.
Công ty TNHH CHENG CHIA WOOD đã quyết định đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) Phú Chánh 1, ngoài việc đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của huyện Tân Uyên, thực hiện kế hoạch quy hoạch chung của tỉnh, khai thác quỹ đất để sử dụng hiệu quả hơn, phù hợp định hướng quy hoạch chung của huyện và định hướng quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào CCN, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ nguồn thu ngân sách và tạo công ăn việc làm cho con em trong vùng.
Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, và các văn bản pháp luật liên quan đối với việc bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động CCN Phú Chánh 1, Công ty đã tiến hành lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của “Dự án đầu Xây dựng Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” trên cơ sở Điều chỉnh Quy hoạch đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Báo cáo được thành lập nhằm các mục đích:
- Đánh giá các tác động môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình khai thác CCN;
0.2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
0.2.1. Văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật
- Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998.
- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 0 9/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.
- Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;
- Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ “Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước”.
- Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
- Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 03/07/2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm cần xử lý.
- Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành ngày 06/09/2007 về việc “sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”.
- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP, ngày 27/07/2004 của Chính phủ”.
- Thông tư số 02/2009/BTNMT ngày 19/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
  - Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục chất thải nguy hại.
- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y Tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh lao động.
- Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD  ngày 22/10/1999 của Bộ Xây Dựng v/v ban hành quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
- Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 - 2010;
- Quyết định số 1566/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010 về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Phú Chanh 1, xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương”;
- Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 29/9/2009 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Bình Dương.
0.2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong Báo cáo
Các tiêu chuẩn sử dụng trong báo cáo bao gồm:
- TCVN 5949 - 1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép;
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ y tế;
- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;
- QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
- QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất - Đất sử dụng cho mục đích công nghiệp.
0.2.3. Các văn bản pháp lý khác
- Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 11/06/2007 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Công văn số 467/UBND-KTN ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phú Chánh 1và khu nhà ở Phú Chánh 1;
- Biên bản họp số 704/SXD-QH, ngày 29 tháng 4 năm 2010 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch phân khu CCN Phú Chánh 1. Khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phú Chánh 1.
0.2.4. Nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập Báo cáo
0.2.4.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo
- Danh mục tài liệu thu thập
1- GS.TS Trần Ngọc Chấn - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1). NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2000.
3- Lê Văn Nãi - Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2000.
4- Lê Trình - Đánh giá tác động môi trường, phương pháp và áp dụng - NXB Khoa học và Kỹ thuật, năm 2000.
5- Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - tỉnh Bình Dương.
6- Các Báo cáo ĐTM, kết quả quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 03 năm gần đây do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương thực hiện.
- Đánh giá nguồn tài liệu
Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo áp dụng lập báo cáo ĐTM bao gồm luật và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật hiện hành, các tài liệu đã được cơ quan chức năng phê duyệt, tài liệu tham khảo hiện vẫn đang được áp dụng ở nhiều nơi, được cập nhật thường xuyên và có tính pháp lý, độ chính xác cao, đảm bảo độ tin cậy.
0. 2.4.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tạo lập
- Danh mục các tài liệu
- Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch phân khu Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 tỷ lệ 1/2000, thực hiện vào tháng 7/2010.
- Hồ sơ Báo cáo khảo sát địa chất công trình khu vực dụ án, thực hiện vào tháng 7/2010.
- Các Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch phân khu CCN Phú Chánh 1 tỷ lệ 1/2000, thực hiện tháng 6/2010.
- Đánh giá nguồn tài liệu
Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập là các tài liệu được sử dụng để trình cơ quan quản lý nhà nước theo luật định và đã được thẩm định, do vậy đảm bảo độ tin cậy.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án khu công nghiệp Phú Chánh

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha