Biện pháp thi công khoan ngầm kéo đường ống HDPE

Biện pháp thi công khoan ngầm kéo đường ống HDPE

Ngày đăng: 09-11-2020

53 lượt xem

1.0 TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN 1

2.0 MỤC ĐÍCH 2

3.0 ĐỊNH NGHĨA 2

4.0 NGÔN NGỮ 3

5.0 TỔ CHỨC CỦA CÁC BÊN 3

5.1 Tổ chức của Chủ đầu tư 3

5.2 Tổ chức của Nhà thầu 3

6.0 TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN 4

6.1 Trách nhiệm của Chủ đầu tư 4

6.2 Trách nhiệm của Nhà thầu 5

7.0 TRAO ĐỔI THÔNG TIN 5

7.1 Định nghĩa 5

7.2 Số công văn, tài liệu 7

7.3 Đầu mối liên lạc 7

8.0 CÁC HÌNH THỨC THƯ TÍN 7

8.1 Phân loại 7

8.2 Gửi hồ sơ 8

8.3 Thư điện tử 8

8.4 Fax 8

8.5 Điện thoại 9

9.0 hỌP 9

9.1 Tổng quát 9

9.2 Yêu cầu các cuộc họp giao ban 9

10.0 BÁO CÁO 10

11.0 DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU 10

11.1 DANH MỤC TÀI LIỆU 10

11.2 QUẢN LÝ TÀI LIỆU 11

11.3 Thay đổi /LÀM RÕ KỸ THUẬT 11

12.0 TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CHỦ ĐẦU TƯ 11

12.1 Tài liệu về quản lý Dự án 11

12.2 Tài liệu hoàn công 11

13.0 CÁC MẨU/BIỂU ÁP DỤNG 11

1.0 TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN

Để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường của KCN, dự án "Đường ống cấp khí cho khu vực KCN …." được đầu tư với mục tiêu là cung cấp khí cho KCN ……. và trong tương lai là KCN ………, trong đó giải pháp cung cấp khí:

- Giai đoạn 1: Xây dựng đường ống dẫn khí 16 inch (16") từ KCN Mỹ Xuân A2 để cung cấp khi cho các nhà máy tại KCN ……. và bố trí các đầu chờ dọc tuyến.

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu xây dựng mạng đường ống sang KCN ……..để cung cấp cho các khách hàng trong tương lai.

2.0 MỤC ĐÍCH KHOAN NGẦM KÉO ỐNG QUA ĐƯỜNG

Quy trình phối hợp này trình bày mối quan hệ giữa Chủ đầu tư và Nhà Thầu EPC  được quy định trong Hợp đồng và thể hiện cách thức trao đổi thông tin, liên hệ giữa các bên liên quan trong dự án.

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa hợp đồng và qui trình này thì các bên liên quan sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Quy trình phối hợp công tác này trình bày các thủ tục về quan hệ giữa:

- Chủ đầu tư công trình: Công ty CP c

- Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư (nếu có).

- Cơ quan đăng kiểm cấp chứng chỉ dự án (do Chủ đầu tư thuê nếu có)

- Tổng thầu EPC: Công ty  CP Th.

- Nhà thầu phụ: Là các nhà thầu thực hiện các phần công việc do Tổng thầu EPC lựa chọn.

3.0 ĐỊNH NGHĨA

Trong quy trình phối hợp này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “Chủ đầu tư”: Công ty CP

- “Nhà thầu”: Tổng thầu EPC: Công ty  CP

- “Hợp đồng”: Là hợp đồng  số 01/……được kí ngày ….. giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.

- “Dự án”: là Đường ống cấp khí cho khu vực KCN ….

- “Yêu cầu kỹ thuật của dự án”: là yêu cầu kỹ thuật đưa ra bởi Chủ đầu trong thiết kế cơ sở và phạm vi công việc của Hợp đồng.

- Tiến độ là lịch trình thực hiện công việc bởi Nhà thầu lập ra và sửa đổi khi cần thiết với sự chấp thuận của Chủ đầu tư

4.0 NGÔN NGỮ

- Tất cả những thông tin trao đổi giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu/các bên liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Tất cả hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ  bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong từng trường hợp được qui định cụ thể.

5.0 TỔ CHỨC CỦA CÁC BÊN

5.1 Tổ chức của Chủ đầu tư

 Người đại diện tại văn phòng:

Ông/bà:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại

 

Fax:

 

Email:

 

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 Người đại diện tại  công trường:

Ông/bà:

 

Chức vụ:

 

Điện thoại

 

Fax:

 

Email:

 

Địa chỉ

 

 

 

5.2 Tổ chức của Nhà thầu khoan ngầm HDD kéo ống qua đường

Nhà thầu thành lập bộ phần  điều hành  để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo các yêu cầu của Hợp đồng, Sơ đồ tổ chức triển khai thực dự án  (Xem phụ lục số 01 sơ đồ tổ chức thực hiện dự án đính kèm tài liệu này, trong đó:

- Người đại diện tại văn phòng:

Ông:

 

Chức vụ:

Giám đốc dự án

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

Địa chỉ:

 

 

 

- Người đại diện tại công trường:

Ông:

 

Chức vụ:

Chỉ huy trưởng công trường

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email

 

Địa chỉ:

 

 

Ban chỉ huy công trường: Gồm có Cán bộ của Công ty & các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công công trình.

'Chỉ huy trưởng công trường': Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi công.

Bộ phận vật tư :. Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Nhiệm vụ chính của cơ quan cung ứng vật tư là đặt và nhận hàng như: (Các chủng loại vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, các chi tiết, cấu kiện, trang thiết bị phục vụ thi công công trình). Sau đó căn cứ vào tiến độ thi công cấp phát vật tư, trang thiết bị cho việc thi công (Đáp ứng theo bản tiến độ cung cấp vật tư và thiết bị cho công trình).

1.Quản lý chung của Công ty.

Tất cả mọi hoạt động của công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Công ty. Tiến độ và biện pháp thi công chi tiết, biện pháp về An toàn lao động phải được Công ty phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Công ty sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng ngày hàng tuần, hàng tháng gửi về, đồng thời cử cán bộ qua công trường theo dõi, kiểm tra thực tế quá trình thi công & cùng với Ban chỉ huy công trường giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh với Chủ đầu tư & Tư vấn thiết kế.

2.Tổ chức thi công ngoài hiện trường: Ban chỉ huy công trường: Gồm có Cán bộ của Công ty & các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công công trình.

'Chỉ huy trưởng công trường': Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi công.

Bộ phận vật tư :. Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Nhiệm vụ chính của cơ quan cung ứng vật tư là đặt và nhận hàng như: (Các chủng loại vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, các chi tiết, cấu kiện, trang thiết bị phục vụ thi công công trình). Sau đó căn cứ vào tiến độ thi công cấp phát vật tư, trang thiết bị cho việc thi công (Đáp ứng theo bản tiến độ cung cấp vật tư và thiết bị cho công trình).

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: Gồm 1 kĩ sư có kinh nghiệm chuyên ngành phụ trách khi trực tiếp công trình và 1 người chịu trách nhiệm tổng thể đều có thâm niên nhiều năm thi công công trình tương tự trực tiếp thi công các hạng mục công việc. Chỉ đạo thi công hạng mục của mình. Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến việc thi công như: Thay đổi thiết kế, phát sinh công việc, thay đổi vật tư, vật liệu đưa vào thi công công trình, tổ chức kiểm tra kỹ thuật v.v... thống nhất chương trình nghiệm thu, bàn giao với Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo giai đoạn và toàn bộ công trình.ngoài ra còn có các 1 kĩ thuật viên phụ trách chi tiết công việc

Đội ngũ công nhân: Các đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tay nghề cao, đủ số lượng tham gia thi công xây dựng công trình như: Các đội thợ, thợ khoan, thợ lắp ống, thợ xây Trong mỗi giai đoạn, được điều đến công trường để kịp tiến độ thi công.

3. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

Bố trí tổng mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết kế kĩ thuật thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu cầu và các quy định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các khu vực xung quanh.

Trên tổng mặt bằng thể hiện được vị trí xây dựng các hạng mục, vị trí các thiết bị máy móc, các bãi tập kết, dụng cụ thi công

Vị trí đặt máy móc thiết bị:Vị trí đặt các loại thiết bị, nhằm tận dụng tối đa khả năng máy móc thiết bị, dễ ràng tiếp nhận vật liệu, dễ di chuyển.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Vật liệu đưa công trình

Các vật tư đưa vào công trình phải có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác và trong thời hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và TCVN. Trước khi đưa vào công trình phải trình mẫu cho cán bộ Tư vấn giám sát, cán bộ chủ đầu tư để xét duyệt.

Qui trình thực hiện, kiểm tra từng công việc

Để đảm bảo thi công các hạng mục công trình đúng kỹ thuật, mỹ thuật, giảm bớt sai sót, nhà thầu đề ra Qui trình thực hiện, kiêm tra từng công việc như sau:

·Bộ phận kỹ thuật của Ban chỉ huy công trường xem xét kiểm tra bản vẽ để triển khai thi công. Đề ra biện pháp thi công, kế hoạch thi công. Nếu phát hiện bản vẽ bị sai sót, bất hợp lý hoặc các cấu kiện cần phải triển khai chi tiết thì phải báo cáo lên Ban chỉ huy công trường Công ty để giải quyết.

·Sau khi nhận được báo cáo, Ban chỉ huy công trường công ty sẽ tiến hành triển khai chi tiết các cấu kiện, đề ra phương hướng sử lý các sai sót và trình duyệt với Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát để xem xét giải quyết. Các loại vật tư đưa vào thi công (đặc biệt là vật tư quí hiếm) cũng phải trình duyệt.

·Khi đã được phê duyệt bản vẽ, biện pháp, các mẫu vật tư nhà thầu tiến hành triển khai thi công trong sự kiểm tra giám sát của Ban chỉ huy công trường công ty, của kỹ thuật bên A, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế.

6.0 TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

6.1 Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu và số liệu liên quan theo quy định của Hợp đồng khi Nhà thầu yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc.

- Chịu trách nhiệm xem xét, thoả thuận, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ cho công việc khảo sát, thiết kế chi tiết thi công, mua sắm và các quy trình/biện pháp thi công do bên Nhà thầu đệ trình.

- Bố trí nhân sự có đủ thẩm quyền để phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát (nếu có) để kiểm tra, giám sát quá trình thi công và ký biên bản nghiệm thu để đảm bảo thi công an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, biện pháp tổ chức thi công, giấy phép an toàn, chứng chỉ chất lượng của vật tư thiết bị do Nhà thầu đưa vào công trường.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu  triển khai các công việc tại hiện trường.

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công và nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2016 của Chính phủ.

+ Nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

 

6.2 Trách nhiệm của Nhà thầu

- Chịu trách nhiệm  khảo sát, thiết kế  bản vẽ thi công, chuẩn bị các quy trình thi công để trình bên Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt trước lúc thi công.  

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chuẩn bị liên quan theo đúng quy trình đã được phê duyệt để đảm bảo thi công an toàn.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc  một cách an toàn và đúng tiến độ.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác kiểm tra, chạy thử hệ thống đường ống theo đúng quy trình phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với Chủ đầu tư .

- Trong trường hợp sự cố, Nhà thầu chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp cần thiết một cách nhanh chóng nhất để giảm thiểu hậu quả sự cố và thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư và các bên liên quan.

- Sau khi hoàn thành công việc Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp cho Chủ đầu tư toàn bộ hồ sơ hoàn công.

7.0 TRAO ĐỔI THÔNG TIN

7.1 Định nghĩa biện pháp thi công khoan HDD mẫu 

1. Việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan sẽ được tiến hành theo một trong các phương thức sau:

(a) Thư-Letter

(b) Biên bản giao nhận-Transmittal (cho hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ)

(c) Thư điện tử (e-mail)

(d) Biên bản cuộc họp (Họp giao ban hàng tuần, tháng v.v)

(e) Fax

2. Tất cả công văn, tài liệu của Nhà thầu gửi đến Chủ đầu tư và ngược lại được nêu tại mục 5.1 và 5.2 của tài liệu này. Đối với các nhà thầu phụ chỉ được gửi các công văn, tại liệu đến Nhà thầu và đến Chủ đầu tư khi có chấp thuận của Nhà thầu.

3. Nhà thầu có thể liên lạc trực tiếp với chính quyền địa phương để nhận được các giấy phép phê duyệt theo qui định của luật pháp.

4. Văn bản tại công trường liên quan tới hoạt động thi công, Giám đốc dự án của Nhà thâu có thể uỷ quyền cho Chỉ huy trưởng công trường  ký các văn bản và tài liệu liên quan gửi đến Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ.

5. Nhà thầu sẽ không chấp nhận bất cứ ý kiến hoặc quyết định nào có thể ảnh hưởng đến các quy định trong Hợp đồng như an toàn, chất lương tiến độ dự án, giá của hợp đồng từ đại diện hoặc giám sát của Chủ đầu tư.

6. Tất cả các biên bản giao nhận (Transmittal) hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ chuyển giao giữa Chủ đầu tư, Nhà thầu và các nhà thầu  phụ phải được thực hiện theo biên bản giao nhận mẫu trong phụ lục 2 – Biên bản bàn giao tài liệu của qui trình này. Biên bản giao nhận phải thể hiện rõ số biên bản giao nhận, phiên bản (revision status) và tên tài liệu chuyển giao

7. Để rút ngắn thời gian, tất cả hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ  được Nhà thầu  chuyển bằng thư điện tử tới Chủ đầu tư xem xét. Khi tất cả hồ sơ kỹ thuật và bản vẽ  được Chủ đầu tư chấp thuận, Nhà thầu in và trình bản hard copy để Chủ đầu tư phê duyệt.

8. Thư, thư điện tử, hồ sơ, biên bản giao nhận và fax sẽ được xác nhận để tránh tình trạng thất lạc. Thời gian giới hạn để trả lời công văn được đề cập như trong hợp đồng và bên nhận sẽ trả lời công văn trong khoảng thời gian xác định. Thời gian tính bắt đầu từ khi bên nhận hồ sơ nhận được công văn và không bao gồm thời gian vận chuyển. Bên nhận cố gắng trả lời công văn trong khoảng thời gian ngắn nhất cụ thể như sau:

- Thời gian trả lời công văn và các tài liệu tương tự: Không quá 02 ngày;

- Thời gian xem xét và trả lời các tài liệu kỹ thuật:  Không quá 03 ngày;

- Thời gian phê duyệt các tài liệu kỹ thuật: Không quá 07 ngày;

Sau thời gian đó tài liệu được Nhà thầu coi như được xem xét và phê  duyệt để tiến hành các bước tiếp theo.

7.2 Số công văn, tài liệu

1. Tất cả công văn, tài liệu phải bao gồm những điều sau:

- Tên dự án;

- Số tài liệu;

- Ngày phát hành;

- Địa chỉ người gửi;

- Địa chỉ người nhận;

- Nội dung;

2. Số công văn, tài liệu được ký hiệu như sau:

     AAA – XXX – XXX – X – XXXX (Ví dụ: DOCK/GASTECH-CH-T-000)

     (a)       (b)        (c)      (d)    (e)

(a)  Tên dự án

(b)  Mã công ty gửi

(c)  Mã công ty nhận

(d)  Loại hình thông tin trao đổi. Ví dụ như L: Thư; E: Eail,

(e) Số thứ tự bắt đầu từ 001

7.3 Đầu mối liên lạc 

Đầu mối liên lạc giữa Chủ đẩu tư và Nhà thầu tại văn phòng và công trường được nêu tại mục 5.1 và 5.2 của tài liệu này.

8.0 CÁC HÌNH THỨC THƯ TÍN

8.1 Phân loại

(a) Thư

Tất cả thư của các bên liên quan trong dự án đều phải ghi rõ tiêu đề. Định dạng mẫu thư của Nhà thầu sử dụng cho dự án . Thư phát hành bị hạn chế với các thông báo quan trọng hay thương vụ và có thể thay thế bằng thư điện tử trong các trường hợp thông thường. Thư có thể được scan và gửi bằng thư điện tử. Thời hạn đưa ra thông báo phản hồi là không quá 03 ngày.

(b) Biên bản chuyển giao tài liệu/bản vẽ (được gửi bằng thư điện tử hoặc hard copy)

Tài liệu và bản vẽ được chuyển giao giữa các bên cùng biên bản giao nhận. Biên bản chuyển giao tài liệu phải bao gồm tên hồ sơ, số hiệu, số phiên bản (revision number), ngày phát hành và số bản copy. Hồ sơ chuyển giao phải bao hàm mục đích gửi, tham chiếu, xem xét, thông tin, phê duyệt để thi công…

Bên nhận ký tên và gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ chỉ rõ thời gian nhận bởi Fax hoặc thư điện tử. Nếu hồ sơ bị thất lạc hoặc không chính xác, ý kiến phản hồi được gửi trả lại trên hồ sơ chuyển giao.

Biểu mẫu chuyển giao của Nhà thầu ( Xem phụ lục số 03 – biên bản chuyển giao tài liệu đính kèm quy trình này).

8.2 Gửi hồ sơ 

(a) Gửi hồ sơ

Về cơ bản, tất cả tài liệu kỹ thuật bao gồm bản vẽ sẽ được gửi bằng thư tín, chuyển trực tiếp hoặc bằng dịch vụ chuyển phát.

Tuy nhiên tuỳ vào hoàn cảnh, để thuận tiện việc trao đổi thông tin, có thể sử dụng Email để gửi hồ sơ.

(b) Phương thức sắp xếp tài liệu

Tất cả bản vẽ A1 được gấp thành khổ A3 hoặc A4 hoặc cuộn tròn khổ A1 không có nếp gấp trước khi gửi đi. Đối với tài liệu phê duyệt thi để thi công (AFC), kích cỡ bản hard copy, cách gấp cũng như đóng gáy cần được sự thông qua của bên Chủ đầu tư.

8.3 Thư điện tử

Thư điện tử được sử dụng như phương tiện liên lạc chính thức giữa các bên. Mọi thông tin nhận được và gửi đi bằng lời đều phải chuyển thành văn bản điện tử hoặc văn bản giấy và được lưu trữ bởi các bên.

Tất cả hồ sơ và bản vẽ được truyền bằng thư điện tử cho hai bên lưu trữ và kiểm soát hồ sơ.

8.4 Fax

Nếu việc sử dụng hệ thống thư điện tử, chuyển fax không thực hiện được. Bản copy của fax sẽ được gửi thư đi trong vòng hai ngày, phụ thuộc vào tầm quan trọng của thông tin đó. Ngoài thư điện tử, fax sẽ được sử dụng cho những thông tin quan trọng đảm bảo việc chuyển phát an toàn.

8.5 Điện thoại

Với việc trao đổi thông tin tại công trường, tất cả điện thoại và chỉ thị truyền miệng được lập bởi các bên cần được xác nhận lại bằng văn bản chính thức. Những chỉ thị truyền miệng hay những thống nhất giữa các bên đều được ghi lại trong  nhật ký công trường, biên bản cuộc họp .

9.0  hỌP

9.1 Tổng quát 

Quy trình này cung cấp thông tin cho việc sắp xếp chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp một cách hiệu quả. Nhà thầu  có nhiệm vụ ghi chép  biên bản các cuộc họp với ý kiến của tất cả các bên, gửi bản thảo biên bản cuộc họp cho các bên tham gia xem xét,chỉnh sửa trong vòng 01 ngày.Sau khi có ý kiến chỉnh sửa của các bên, Nhà thầu sẽ hoàn tất biên bản và gửi cho các bên ký vào biên bản trong ngày tiếp theo .

Đối với cuộc họp bất thường khác, Nhà thầu  phải thông báo bằng văn bản cho các bên khác biết  địa điểm cụ thể, thời gian họp, mục đích cuộc họp sớm nhất có thể, ít nhất một ngày trước khi cuộc họp diễn ra. Việc mời họp phải được đi kèm bởi một chương trình nghị sự và thông tin cơ sở để  các bên tham gia chuẩn bị tài liệu,thông tin nhằm đưa ra quyết định thích hợp.

 

9.2 Yêu cầu các cuộc họp giao ban

1. Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công & mua sắm vật tư thiết bị.

- Họp giao ban hàng tháng tại văn phòng của Chủ đầu tư

- Họp định kỳ giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 1 tháng/01 lần tại VP của CĐT hoặc  Nhà thầu.

- Các cuộc họp chuyên đề : Khi có yêu cầu

2. Trong giai đoạn thi công.

- Họp định kỳ: Hàng tháng.

- Họp kiểm điểm về thi công: Hàng tuần.

- Các cuộc họp chuyên đề : Khi có yêu cầu.

- Địa điểm tất cả các cuộc họp: Tại công trường, thời gian theo thoả thuận.

3. Họp đột xuất.

Khi Chủ đầu tư yêu cầu cuộc họp để làm rõ vấn đề kỹ thuật và/hoặc Nhà thầu yêu cầu để quyết định về phạm vi công việc, tài liệu,... cuộc họp sẽ được tổ chức với sự sắp xếp trước giữa hai bên

10.0 BÁO CÁO

Nhà thầu phải chuẩn bị và đệ trình các tài liệu báo cáo về công tác triển khai thực hiện dự án cho Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt cụ thể:

- Báo cáo tiến độ tuần (trong giai đoạn thi công):

+ Thời gian chốt báo cáo tiến độ tuần là vào ngày thứ 5, báo cáo sẽ gửi Chủ đầu tư vào ngày thứ 6 và Chủ đầu tư sẽ gửi phản hồi vào sáng ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.

+ Tiến độ thực hiện của Dự án được thể hiện bằng biểu đồ đường cong S-curve, từ đó đưa ra đánh giá chênh lệc giữa kế hoạch và thực tế thực hiện các công việc.

- Báo cáo tiến độ tháng (Trong giao đoạn thi công):

+ Thời gian chốt báo cáo tiến độ tuần là vào ngày 25 của tháng, báo cáo sẽ gửi Chủ đầu tư vào ngày 27 và Chủ đầu tư sẽ gửi phản hồi sau 2 ngày.

+ Tiến độ thực hiện của Dự án được thể hiện bằng biểu đồ đường cong S-curve, từ đó đưa ra đánh giá chênh lệc giữa kế hoạch và thực tế thực hiện các công việc.

11.0 DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

11.1 DANH MỤC TÀI LIỆU

Danh mục tàu liệu cho dự án được Nhà thầu lập và đệ trình Chủ đầu tư phâ duyệt tại “Danh mục tàu liệu cho dự án ………”

11.2 QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Các bên chịu trách nhiệm về công tác quản lý hồ sơ tại liệu theo hệ thống quản lý của các bên.

11.3 Thay đổi /LÀM RÕ KỸ THUẬT

- Thay đổi, làm rõ kỹ thuật  sẽ được Nhà thầu lập và đệ trình  Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt theo mẫu tại phụ lục số 04 “ làm rõ kỹ thuật – đính kèm quy trình này”.

12.0  TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CHỦ ĐẦU TƯ

12.1 Tài liệu về quản lý Dự án

Tài liệu về quản lý dự án bao gồm:

- Báo cáo tiến độ tuần

- Báo cáo tiến độtháng

- Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu

12.2 Tài liệu hoàn công

Tài liệu hoàn công sẽ được gửi cho Chủ đầu tư để phê duyệt bao gồm:

- Hồ sơ hoàn công

- Hồ sơ về đảm bảo chất lượng

- Hồ sơ của nhà cung cấp vật tư, thiết bị

- Biên bản ghi nhận về công việc tồn đọng

13.0 CÁC MẨU/BIỂU ÁP DỤNG

- Mẫu công văn/thư

- Mẫu biên bản chuyển giao tài liệu

- Mẫu biên bản họp

- Mẫu làm rõ kỹ thuật

- Mẫu báo cáo tiến độ

14.0 BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGẦM

I. Hạng mục khoan ngang để đi tuyến ống qua đường.

2.1 Thông tin về hạng mục:

- Các đoạn ống ngầm có chiều dài 1.800 m. Tài liệu này đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công khoan ngang và đặt ống chống vị trí băng ngang qua đường và đi dọc vỉa hè để làm cơ sở xin phép thi công và chào thầu thi công.

2.2 Giải pháp kỹ thuật:

Qua khảo sát mặt bằng thực tế và yêu cầu của Dự án, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công và đề xuất ống chống như sau:

-  Biện pháp thi công cho công nghệ khoan ngang bằng máy khoan định hướng.

-  Đề xuất ống lồng: để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhà thầu đề xuất dùng ống lồng (casing) ống thép D700.

-  Phương án thi công: Thi công đào hố hai bên đường (vị trí vỉa hè cỏ) và dùng máy khoan ngầm ngang định hướng trước, khoan qua đường để để đặt ống lồng.

Các bước thi công chính:

Bước 1: Khảo sát bố trí thi công

Đội thi công, Đội khảo sát bàn bạc tính toán trên thực tế đặc điểm nền đất, các trở ngại hiện hữu nếu có (đường dây, cáp ngầm, ống cống,…), xác định được vị trí đặt máy khoan, hàn tổ hợp ống D16”, mặt bằng chuẩn bị kéo, phương án thi công tập kết thiết bị, vật tư, các trở ngại có thể gặp và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ. 

Như vậy có thể thấy khó khăn chủ yếu xuất phát từ điều kiện tự nhiên: mặt bằng, vị trí địa lý, thời tiết. Để khắc phục những khó khăn này và đẩy nhanh tiến độ nhà thầu Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp xác định phải thực hiện theo các tiêu chí sau:

1. Huy động nguồn lực tối ưu cho mọi công đoạn.

2. Bố trí hợp lý nguồn lực để phối hợp nhịp nhàng giữa các công trường, với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư không tạo ra thời gian dừng nghỉ trong quá trình thi công.

3. Kiểm soát chặt chẽ, tìm ra các rủi ro tiềm ẩn, tập trung xử lý ngay ngăn ngừa những tiềm ẩn này phát triển thành sự cố.

Dựa trên các số liệu khảo sát, Đội thi công đã lựa chọn những thiết bị, vật tư phù hợp để tập kết tới công trình theo bảng 3 - Danh sách thiết bị, vật tư. Việc lựa chọn đúng và đủ đảm bảo thi công hiệu quả, đúng tiến độ và giảm thiểu các chi phí phát sinh.

Stt

Nội Dung

Công suất

ĐVT

Số lượng

I

Thiết bị

1

Máy khoan HDD 

 

Bộ

01

3

Bộ trộn dung dịch khoan

2000 lít

Bộ

01

4

Bộ định vị đầu khoan Robot cable system

25,9m

Bộ

01

5

Bộ định vị đầu khoan Robot cable system

27,4m

Bộ

01

7

Máy đo khoảng cách bằng tia laser

1500m

Cái

01

8

Máy đo sâu

80m

Cái

01

9

Bộ đàm

5w

Bộ

02

11

Xe bồn chở nước sạch

9m3

Cái

01

15

Cẩu

20 -50 tấn

Cái

03

16

Máy đào

1,2m3

Cái

02

II

Vật tư

1

Gối kê Ống

Gỗ

m 3

20

2

Bentonite

Baroid

Tấn

5

3

Phụ gia

Baroid

Tấn

2

5

Cây chống

D150

cây

150

6

Dầu D.O.

 

Lít

1800

7

Nhớt thủy lực

shell

lít

150

8

Nhớt động cơ

Shell

Lít

120

Bảng 3 – Danh sách thiết bị, vật tư

Nhà thầu Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp dự kiến các công đoạn thi công sẽ thực hiện theo trình tự sau

Bước 2:Chuẩn bị công tác khoan:

- Làm hàng rào chắn bảo vệ trên công trường: Vì công trình thi công qua các trục đường có nhiều phương tiện đi lại nên phải làm hàng rào bảo vệ, và các biển báo an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm (của hố đào hai bên lề đường). Phần đường giao thông chính vẫn hoạt động bình thường.

- Đào hố tiếp nhận (giải thích hố tiếp nhận): Hố tiếp nhận được đào đến độ sâu 6,5m so với cao độ mặt đường (sâu hơn độ sâu đặt ống 0,8m). Hố này có tác dụng khai thông lỗ khoan, tiếp nhận ống và thi công tời kéo ống giúp định hướng ống khi kích thước tiết diện là 1,5*2,0m (chú ý ta luy). Vậy tiết diện hố tiếp nhận có diện tích như sau: dài=2.0m; rộng = 1.5m; sâu=2.5m

Bước2:- Khoan lỗ khoan dẫn hướng  

Dựa trên bản thiết kế, sử dụng mũi khoan TriHawk để khoan với một góc nghiêng phù hợp. Khi đầu khoan đạt tới điểm chuyển hướng theo thiết kế thì điều chỉnh độ nghiêng đầu khoan tới góc “12 clock” rồi sử dụng lực đẩy để đầu khoan chuyển hướng dần đạt được phương ngang với độ sâu định trước theo thiết kế. Sau đó tiếp tục hành trình đi ngang bằng kỹ thuật xoay – đẩy đầu khoan cho đến điểm chuyển hướng đi lên. Tiếp tục điều chỉnh độ nghiêng đầu khoan theo góc “12 clock” và sử dụng lực đẩy đầu khoan để tiến về điểm mục tiêu định sẵn. Trong quá trình khoan, dung dịch khoan được bơm xuống để bôi trơn và gia cố lỗ khoan.

Kiểm soát việc điều khiển hướng dựa vào cơ chế bất đối xứng của mũi khoan gắn trên đầu khoan.

Toàn bộ tín hiệu phục vụ định hướng chuyển động của đầu khoan được xác định bởi bộ phát sóng (transmitter) nằm trong đầu khoan, bộ phát sóng này phải liên tục hoạt động trong suốt quá trình khoan và đảm bảo đưa được tín hiệu đi xa tối thiểu 25m hướng lên mặt nước (các thiết bị Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp sử dụng Digitrak FXL 19 và ECP cable transmitter trong công trình đạt 25,9m và 27,4m – theo bản đặc tính kỹ thuật đính kèm).

 

Ngay phía trên đầu khoan sử dụng một thiết bị dò đầu khoan (receiver) đi dọc tuyến bám sát chuyển động của đầu khoan để xác định được các chỉ tiêu: độ sâu, nhiệt độ, góc quay và độ nghiêng của đầu khoan.

 

Những thông tin này được thiết bị dò chuyển tải thông qua sóng vô tuyến về thiết bị hiển thị (remote display) đặt sẵn trên máy khoan giúp cho người vận hành máy định hướng mũi khoan đi theo thiết kế.


 

The F Series™ Display (FSD™) lets you see drilling information at the drill and can receive telemetry signals from the F5®, F2®, SE™, Eclipse®, Mark III, and Mark V locating systems. The FSD™ remote display is equipped with externally mounted antenna. Additional antenna options available upon request for increased telemetry range.

Đường khoan định hướng phải được kiểm soát chặt chẽ để đi theo một hướng định sẵn do thiết kế quy định và phải tuân thủ nghiêm ngặt độ uốn cong cho phép.

Số liệu khoan được ghi nhận bằng phần mềm Digitrak LWD:

 

Với cách nhập số liệu đo trên thiết bị Digitrak F5 theo một số minh họa như sau: 

Sau khi nhập số liệu đo tại thời điểm thi công trên công trường sẽ có biểu đồ theo mẫu kết quả đo công trình do nhà thầu Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp thực hiện:

 

Bước3. Khoan phá ngược mở rộng đường khoan (backreaming):

Kỹ thuật mở rộng đường khoan.

Sau khi hoàn tất công tác khoan định hướng, đầu khoan và mũi khoan TriHawk sẽ được thay thế bằng đầu phá ngược (reamer). Áp dụng kỹ thuật xoay-kéo đưa đầu phá đi ngược trở về máy khoan theo một tốc độ phù hợp với các tầng địa chất đường khoan đi qua cùng với một lượng dung dịch khoan có hàm lượng tương thích bơm vào để tạo ra đường hầm phục vụ kéo ống Ống Thép D16".

Đầu phá ngược có tác dụng mở rộng đường khoan thành một đường hầm có kích thước đủ để kéo thành công đường ống Ống Thép D16" (tối thiểu bằng 130% đường kính ống, tương đương D700). Việc vận hành đầu phá phải tuân thủ quy trình được tính toán dựa trên báo cáo địa chất công trình nhằm đảm bảo độ bền vững thành vách của đường hầm để duy trì lượng dung dịch khoan bên trong có chất lượng tốt trong thời gian ít nhất 7 ngày. Việc duy trì độ ổn định của đường hầm và chất lượng dung dịch khoan bên trong đóng vai trò quyết định đến thành công của công đoạn kéo ống Ống Thép D16", đặc biệt đối với đường khoan chiều dài lớn.

Dung dịch khoan sử dụng cho công trình

Chức năng của dung dịch khoan.

Dung dịch khoan là thành phần quan trọng quyết định thành công của công tác khoan. Về cơ bản, dung dịch khoan là một hỗn hợp của nước, bentonite và các chất phụ gia. Lượng bentonite sử dụng được tính toán dựa trên các thông số địa chất công trình và đường kính, chiều dài đường khoan.

Dung dịch khoan có các chức năng sau:  

Ø   Cắt phá, trộn đất, đá, cát trong đường hầm nơi đầu khoan, đầu phá đi qua khi được bơm nén với áp lực cao.

Ø   Thiết lập và duy trì độ ổn định đường hầm (tránh sụp hầm).

Ø   Bôi trơn đầu khoan, đầu phá và cần khoan, giảm tập trung nhiệt trên các dụng cụ này.

Ø   Vận chuyển đất, đá, cát trong đường hầm ra ngoài.

Với vùng địa chất nhiễm mặn hoặc độ pH cao, một số thành phần phụ gia được bổ sung để hạn chế sự suy giảm các các chức năng này:

-               Main agent : Aus – Gel

-               Au. Agent : XAN BORE

-               Au. Agent : AMC – Pac - R

Một đặc tính quan trọng khác của dung dịch khoan là có thể tái sử dụng được thông qua việc sử dụng thiết bị tái chế.

Nguồn cung cấp dung dịch khoan.   

Công trình này sử dụng dung dịch khoan Baroid – USA là loại hàng đầu và đã được sử dụng thành công trong hầu hết các công trình khoan trên thế giới.

Dung dịch khoan Baroid được cung cấp thông qua công ty Yeochem (S) Pte Ltd. Singapore với thời gian nhập hàng về công trường trong vòng 5 ngày. Số lần Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp mua hàng .

Kéo đường ống DHPE D10”- D16” (pulling back):

Kỹ thuật kéo ống.

Ống Ống Thép được kéo bằng lực truyền từ máy khoan thông qua kết cấu đầu phá ngược gắn với 1 khớp xoay bằng kỹ thuật xoay – kéo cần khoan đưa dần về phía máy khoan. Dung dịch khoan được bơm vào đường hầm với chế độ phù hợp giúp giảm thiểu ma sát lên thân ống, ngăn ngừa khả năng sụp hầm.

Việc kéo ống được tiến hành với biểu thời gian được hoạch định kỹ càng đến từng chi tiết phù hợp với chiều dài đường khoan và phải được tiến hành liên tục, tuyệt đối không có thời gian dừng. Chiều dài khoan càng lớn, sự thay đổi các tầng địa chất càng nhiều dẫn đến nguy cơ tăng tải lên thân ống càng cao. Dung dịch khoan phải được tính toán cẩn thận để luôn đảm bảo chuyển động dọc thân ống giúp bôi trơn, giảm khả năng kẹt trong quá trình kéo ống.

Các thông số quá trình kéo ống thường không ổn định do đó người chịu trách nhiệm kỹ thuật luôn phải tính đến trường hợp tải kéo tăng và dự phòng sẵn phương án thay đổi dung dịch khoan, tốc độ kéo. Trường hợp tải tăng lên trong quá trình kéo nếu không chuyển ngay sang chế độ kéo khác và dừng, giữ nguyên hiện trạng, trong thời gian 1-2h áp suất dư trong đường hầm sẽ giảm xuống, tiết diện đường hầm dần co lại và hiện tượng bó ống xảy ra sẽ làm tăng đột biến sức cản. Trong 7-10h tiếp theo khả năng bó chặt đường ống là 90% và sau 12h từ khi ngừng do không có giải pháp sẽ không thể kéo được ống, bước tiếp theo bắt buộc phải cắt bỏ tuyến ống khoan lại đường khác.

Bước 4– Lắp dặt ống lồng (casing)

Dùng cẩu hoặc dùng tời máy khoan nhấc đầu ống vào lỗ khoan. Sau đó, phía đầu cuối dùng lực của máy khoan đẩy theo đường lỗ khoan đã thi công xong. Đầu ống được luồn cáp, dùng tời kéo định hướng ống theo lỗ khoan. Ống được nối với nhau từng đoạn 4m theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Bước 5- Trám vữa benntonit và xi măng

Sau khi đã lắp ống qua lỗ khoan tiến hành bơm vữa bentonit và xi măng  bằng máy bơm chuyên dùng vào đầy phần trống của thành lỗ khoan để chống sạt lở trong lỗ khoan, đảm bảo độ bền vững kết cấu của thành lỗ khoan cũng như nền đường hiện hữu. Dung dịch được bơm vào thành để trám lấp lỗ khoan là vữa bentonit và xi măng.

Sau khi đã lắp đặt ống theo thiết kế ta tiến hành bịt một đầu hố khoan bằng gioăng cao su co để làm kín bên hố đón (Hố tiếp nhận),  tiếp đó ta bơm  dung dịch bằng máy bơm chuyên dùng vào thành hố khoan, bơm đến khi nào lượng vữa xi măng đầy trong toàn bộ thành lỗ khoan thì ta kết thúc quá trình bơm.

Bước 6- Lắp đặt ống dẫn khí (gas) :

Ống dẫn gas  là ống thép trắng Ø16 inches dài 6m/đoạn. Công tác lắp đặt như lắp đặt ống lồng, công tác hàn nối công nghệ do đơn vị chuyên môn của nhà thầu thực hiện. Ống được hàn nối làm từng đoạn từ 100m - 300 m, dùng cáp bắt chặt vào đầu ống và được kéo qua bằng máy khoan ngầm hoặc tời chuyên dùng. Hoàn thành công tác kéo ống khi đầu ống thoát ra khỏi miệng ống lồng bên kia hố đón.

Bước 8- Hoàn thiện và bàn giao mặt bằng:

 Hố tiếp nhận và hố thi công được dọn vệ sinh sạch trước khi bàn giao cho tiếp tục làm công tác đấu nối hệ thống ống dẫn xăng, dầu  và hoàn thiện mặt bằng.

 

2.3 Khối lượng công việc:

SỐ TT

Các hạng mục công việc

Đơn vi

Khối lượng

1

Đào đất hố công tác, hố đón (hố thế để lắp đặt đường ống)

m3

 

2

Công tác làm hàng rào bảo vệ

m

 

3

Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan

1 lần lắp và tháo

 

4

Khoan tạo lỗ D=700mm ngầm ngang qua đường

m

 

1.4 Kế hoạch thi công khoan ngầm HDD kéo ống qua đường, qua sông:

Tiến độ thi công cho công tác khoan và lắp đặt ống ngầm là 60 ngày.

1.5 Một số bản vẽ mặt cắt đường và hình ảnh khu vực thi công:

Xem thêm biện Pháp khoan ngang qua đường quốc lộ

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha