Tổng quan về hệ thống đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện một cách chính xác báo cáo thủ tục theo kết quả của các biện pháp bảo vệ môi trường, hệ thống đánh giá tác động môi trường tổng thể các quy định liên quan

Ngày đăng: 04-10-2017

1,577 lượt xem

Tổng quan về hệ thống đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện một cách chính xác báo cáo thủ tục theo kết quả của các biện pháp bảo vệ môi trường, hệ thống đánh giá tác động môi trường tổng thể các quy định liên quan đến đánh giá tác động môi trường và tinh thần đánh giá tác động môi trường, báo cáo ĐTM trong đó điều quan trọng là phải hiểu vị trí tổng quan về các hệ thống đánh giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải được lập trong các trường hợp sau: Dự án mới được cấp phép đầu tư, dự án thay đổi địa điểm thực hiện dự án, không triển khai thực hiện dự án trong thời gian quá 36 tháng, thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi). Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, chủ Dự án phải tham vấn ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự án bằng văn bản.

Bối cảnh của việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường: Đạo luật và đánh giá tác động môi trường, từ thực tế là các nhà điều hành doanh nghiệp và kinh doanh trong đánh giá tác động môi trường trong thực tế của doanh nghiệp là bảo tồn trên một môi trường bền vững là rất quan trọng, quy mô tác động môi trường lớn trong sản xuất kinh doanh có một khả năng mà trở nên có ý nghĩa xác định các thủ tục đánh giá tác động môi trường trong khi xin ý kiến của các cơ quan khác có liên quan và người dân, kết quả của việc đánh giá tác động môi trường đúng trong việc ra quyết định như sự chấp thuận của doanh nghiệp là một hệ thống nhằm phản ánh, thực hiện đầy đủ đã được Luật để đáp ứng với những thay đổi trong vấn đề môi trường và điều kiện xã hội phức tạp và đa dạng, "Đạo luật sửa đổi một phần của pháp luật đánh giá tác động môi trường" đã được ban hành. Thủ tục và vấn đề môi trường trong giai đoạn lập kế hoạch mới, các biện pháp bảo vệ môi trường, chẳng hạn như thủ tục báo cáo đánh giá môi trường được thành lập. Cùng với điều này, "các vấn đề cơ bản liên quan đến bảo vệ môi trường được quy định do Bộ trưởng có thẩm quyền theo quy định của Luật thực hiện phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường". Đối với thủ tục thành lập mới cơ sở sản xuất kinh doanh. Sau đó, để đối phó với ô nhiễm môi trường do các chất phóng xạ trong trận động đất, sửa đổi để xóa miễn của vật liệu phóng xạ trong phương pháp đánh giá tác động môi trường được thực hiện những vấn đề cơ bản, sửa đổi đã được thực hiện theo quy định của chất phóng xạ. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải dự báo được các tác động của dự án lên các điều kiện tự nhiên, môi trường, và các yếu tố kinh tế, xã hội có liên quan, phải có kết quả tham vấn cộng đồng, các biện pháp khắc phục cũng như cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đó.
Cơ chế của Luật Bảo vệ môi trường và Đánh giá tác động môi trường ĐTM yêu cầu quy mô cụ thể được quy định trong thực thi theo thứ tự. mục tiêu kinh doanh và yêu cầu quy mô xem xét các thủ tục dẫn sử dụng, trước khi khuôn khổ của doanh nghiệp được xác định, các thủ tục có ý định chèo xem xét môi trường đã được thi hành trong giai đoạn thảo luận về các kế hoạch kinh doanh. Các nội dung cụ thể của quy trình xem xét bằng văn bản, Một người có ý định thực hiện kinh doanh hạng nhất, nghiên cứu là một cân nhắc phù hợp với bảo vệ môi trường trong giai đoạn thảo luận về vị trí và quy mô của doanh nghiệp thực hiện, kết quả tóm tắt kế hoạch giai đoạn báo cáo tác động môi trường để tạo ra một, cũng như gửi đến Bộ trưởng có thẩm quyền, để khai thác, đề nghị hoặc tài liệu xem xét mối quan hệ giữa Chính phủ và các quan điểm của bảo vệ môi trường của công chúng, chẳng hạn như chăm sóc thủ công những nỗ lực để tìm kiếm một ý kiến từ. Bộ trưởng Bộ Môi trường có ý kiến từ quan điểm bảo vệ môi trường để Bộ trưởng có thẩm quyền, nếu cần có thẩm quyền Bộ trưởng, trong bối cảnh các quan điểm, nếu cần thiết, đã trở thành một vị từ chuông có thể đưa ra ý kiến từ góc nhìn của bảo vệ môi trường trong kinh doanh loại thứ hai có ý định thực hiện kinh doanh, đã trở thành để có thể thực hiện các thủ tục này trong bất kỳ. Đối với các thủ tục kiểm tra và các hoạt động loại thứ hai của hai cuộc phẫu thuật, thủ tục xác định cá nhân cần thực hiện đánh giá tác động môi trường được xác định theo các đặc điểm kinh doanh cá thể và đặc điểm khu vực nó được. Nội dung của các thủ tục cụ thể của sàng lọc, Một người có ý định để thực hiện công việc kinh doanh loại thứ hai, phải thông báo tóm tắt hoặc những thứ tương tự của kinh doanh cho phép chủ sở hữu quyền người nhận được thông báo được gắn vào vấn đề trên mà đã xem xét ý kiến của người có thẩm quyền đối với khu vực này sẽ được thực hiện, dựa trên các tiêu chí quy định tại pháp lệnh của Bộ có thẩm quyền, đánh giá tác động môi trường cho dự án nó xác định có hay không có nhu cầu để thực hiện các thủ tục. Bên cạnh đó, các nhà khai thác, đã không nhận được quyết định của việc sàng lọc, và điều này có thể được thực hiện các thủ tục như thế nào để ghi lại và sau đó tự nguyện.


Một thủ tục phương pháp thủ công và người đánh giá tác động môi trường người thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạo ra, chẳng hạn như phương pháp đánh giá tác động môi trường mô tả một phương pháp đánh giá tác động môi trường trở thành có thể để thực hiện. Như các nội dung cụ thể, kinh doanh công nhận là người nằm trong phạm vi kỹ thuật hoặc những thứ tương tự của các mặt hàng và nghiên cứu và dự báo và đánh giá của các đánh giá tác động môi trường phù hợp với các mục tiêu kinh doanh để tạo ra một tuyên bố phương pháp, chịu sự tác động môi trường của doanh nghiệp mục tiêu nó được gửi đến các thống đốc quận, thị trưởng thành phố của khu vực để được thực hiện công bố bằng cách thông báo công cộng, kiểm tra và mối quan hệ có thể dành cho người kinh doanh đưa ra ý kiến từ quan điểm bảo tồn môi trường. 
Thực hiện và khai thác của việc đánh giá tác động môi trường được bổ sung vào nghiên cứu để mô tả của báo cáo kết quả phương pháp Dựa trên những ý kiến, để chọn mục và phương pháp đánh giá tác động môi trường. Trong việc lựa chọn các mặt hàng như vậy, các nhà khai thác có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật cho Bộ trưởng có thẩm quyền, nếu cần thiết, Bộ trưởng có thẩm quyền đã trở thành có thể nghe trước của Bộ trưởng Bộ Môi trường có ý kiến trong trường hợp nhận được lời đề nghị. Và các yếu tố môi trường là đối tượng điều tra và dự báo và đánh giá. 
Chuẩn bị các thủ tục bằng tay và các nhà khai thác, dựa trên các mục và phương pháp đánh giá tác động môi trường được lựa chọn, thực hiện theo các tác động môi trường nghiên cứu và dự báo và đánh giá của doanh nghiệp, và nghiên cứu các biện pháp bảo vệ môi trường và trong ánh sáng của nó thực hiện, tác động môi trường kết quả mô tả dự thảo đánh giá để tạo ra như vậy. nội dung cụ thể của các thủ tục, các nhà khai thác, để tạo ra một tuyên bố chuẩn bị về kết quả của việc đánh giá tác động môi trường, cũng như gửi đến các thống đốc quận có liên quan, thị trưởng thành phố, thực hiện công bố bằng cách thông báo công cộng, kiểm tra. Ngay cả đối với soạn thảo, từ quan điểm bổ sung cho các thông tin môi trường của khu vực, nó đã trở thành cho người dân và các mối quan hệ có thể nêu ý kiến của họ. 
Các thủ tục đánh giá và khai thác, dựa trên những ý kiến, vv báo cáo đánh giá tác động môi trường để tạo ra như vậy. nội dung cụ thể của các thủ tục, các nhà khai thác, kiểm tra các nội dung của những ý kiến trình dự thảo để tạo ra các báo cáo đánh giá rà soát các nội dung của dự thảo ĐTM, nếu cần thiết, phê duyệt nó được gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra ý kiến từ quan điểm bảo vệ môi trường chính, chẳng hạn như chủ sở hữu, nếu cần thiết chính, chẳng hạn như đúng người, ý nghĩa trong bối cảnh giao diện, nếu cần thiết, từ quan điểm của bảo vệ môi trường trong kinh doanh nó đã trở thành để có thể bày tỏ ý kiến của họ. Bên cạnh đó, các nhà khai thác, để đáp ứng với ý kiến của chính, chẳng hạn như chủ sở hữu, xem xét các báo cáo đánh giá, trong điều kiện làm việc sửa chữa cần thiết, làm việc tiết lộ bởi các thông báo công khai, kiểm tra  của con đường văn bản đánh giá cuối cùng nó đã trở thành một điều. 


Sau khi báo cáo phản ánh đánh giá cho các doanh nghiệp của các kết quả đánh giá tác động môi trường đã được công bố theo phương pháp thông báo công khai, kiểm tra, cấp phép chủ thể quyền, theo kiểm tra phê duyệt dự án, môi trường kinh doanh mục tiêu xem xét thích hợp được thực hiện như để đánh giá bảo tồn và xem xét các tài liệu với bản gốc, nó đã trở thành có thể để phản ánh kết quả trong việc cấp phép và những thứ tương tự. Vì lý do này, việc cấp phép vv chủ sở hữu thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo vệ môi trường trên cơ sở báo cáo thẩm định và những thứ tương tự tại thời điểm ủy quyền cho phép, chẳng hạn như việc xem xét thích hợp đã được thực hiện. Và các doanh nghiệp được dựa trên báo cáo đánh giá, thực hiện dự án trong việc xem xét việc bảo tồn môi trường. Các thủ tục báo cáo và các nhà khai thác, về tình trạng sau cuộc khảo sát và các biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo các biện pháp bảo vệ môi trường, chẳng hạn như ở giai đoạn hoàn thành việc xây dựng cơ bản của (sau đây gọi là "Báo cáo".) Tạo như nó được thực hiện. nội dung cụ thể của thủ tục, kinh doanh người, các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện để đáp ứng với các bài điều tra hoặc kết quả của nó được thực hiện trong thời gian xây dựng, chắc chắn hiệu quả bảo vệ môi trường cho tình trạng của tất cả các biện pháp, báo cáo tạo và xuất bản với được gửi đến cấp phép và các chủ sở hữu như thế nào. Bộ trưởng Bộ Môi trường đưa ra ý kiến từ quan điểm bảo vệ môi trường chính, chẳng hạn như chủ sở hữu, nếu cần thiết, chính, chẳng hạn như đúng người, ý nghĩa trong bối cảnh giao diện, nếu cần thiết, từ quan điểm của bảo vệ môi trường trong kinh doanh mà đã trở thành để có thể bày tỏ ý kiến của họ. Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, chủ các dự án sau đây phải lập báo cáo: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường;

Đánh giá mức độ tác động môi trường, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án; Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án; Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường; Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại từ hoạt động của dự án; Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư, UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án; Xây dựng chương trình giám sát môi trường; Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha