Biện pháp thi công khoan ngầm kéo ống qua đường

Biện pháp thi công khoan ngầm kéo ống qua đường là quy trình cung cấp thông tin cho việc sắp xếp chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp một cách hiệu quả

Ngày đăng: 28-02-2019

1,345 lượt xem

Biện pháp thi công khoan ngầm kéo ống qua đường 

MỤC LỤC

1.0 TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN 1

2.0 MỤC ĐÍCH 2

3.0 ĐỊNH NGHĨA 2

4.0 NGÔN NGỮ 3

5.0 TỔ CHỨC CỦA CÁC BÊN 3

5.1 Tổ chức của Chủ đầu tư 3

5.2 Tổ chức của Nhà thầu 3

6.0 TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN 4

6.1 Trách nhiệm của Chủ đầu tư 4

6.2 Trách nhiệm của Nhà thầu 5

7.0 TRAO ĐỔI THÔNG TIN 5

7.1 Định nghĩa 5

7.2 Số công văn, tài liệu 7

7.3 Đầu mối liên lạc 7

8.0 CÁC HÌNH THỨC THƯ TÍN 7

8.1 Phân loại 7

8.2 Gửi hồ sơ 8

8.3 Thư điện tử 8

8.4 Fax 8

8.5 Điện thoại 9

9.0 hỌP 9

9.1 Tổng quát 9

9.2 Yêu cầu các cuộc họp giao ban 9

10.0 BÁO CÁO 10

11.0 DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU 10

11.1 DANH MỤC TÀI LIỆU 10

11.2 QUẢN LÝ TÀI LIỆU 11

11.3 Thay đổi /LÀM RÕ KỸ THUẬT 11

12.0 TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CHỦ ĐẦU TƯ 11

12.1 Tài liệu về quản lý Dự án 11

12.2 Tài liệu hoàn công 11

13.0 CÁC MẨU/BIỂU ÁP DỤNG 11

1.0 TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN

Các khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 thuộc vùng trọng điểm kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương đang thu hút rất nhiều các dự án đầu tư trong thời gian gần đây.

Hiện KCN Mỹ Xuân B1 - Conac đã thu hút được một lượng lớn các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, sắt thép, nhôm,.. KCN cũng đã hoàn thành việc lấy xác nhận "Công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1" trong năm 2016.

Do đó, để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường của KCN, dự án "Đường ống cấp khí cho khu vực KCN Mỹ Xuân B1" được đầu tư với mục tiêu là cung cấp khí cho KCN Mỹ Xuân B1 - Conac và trong tương lai là KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, trong đó giải pháp cung cấp khí:

- Giai đoạn 1: Xây dựng đường ống dẫn khí 10 inch (10") từ KCN Mỹ Xuân A2 để cung cấp khi cho các nhà máy tại KCN Mỹ Xuân B1 - Conac và bố trí các đầu chờ dọc tuyến.

- Giai đoạn 2: Nghiên cứu xây dựng mạng đường ống sang KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng để cung cấp cho các khách hàng trong tương lai.

2.0 MỤC ĐÍCH

Biện pháp khoan ngầm kéo ống qua đường là quy trình phối hợp trình bày mối quan hệ giữa Chủ đầu tư và Nhà Thầu EPC  được quy định trong Hợp đồng và thể hiện cách thức trao đổi thông tin, liên hệ giữa các bên liên quan trong dự án.

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa hợp đồng và qui trình này thì các bên liên quan sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Quy trình phối hợp công tác này trình bày các thủ tục về quan hệ giữa:

- Chủ đầu tư công trình: Công ty CP công ngệ Dầu khí Việt Nam (GASTECH)

- Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư (nếu có).

- Cơ quan đăng kiểm cấp chứng chỉ dự án (do Chủ đầu tư thuê nếu có)

- Tổng thầu EPC: Công ty  CP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng (CHAN HUNG).

- Nhà thầu phụ: Là các nhà thầu thực hiện các phần công việc do Tổng thầu EPC lựa chọn.

3.0 ĐỊNH NGHĨA

Trong quy trình phối hợp này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “Chủ đầu tư”: Công ty CP công ngệ Dầu khí Việt Nam (GASTECH)

- “Nhà thầu”: Tổng thầu EPC: Công ty  CP Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng (CHAN HUNG).

- “Hợp đồng”: Là hợp đồng  số 01/2018/GASTECH/CHANHUNG được kí ngày 18/09/2018 giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.

- “Dự án”: là Đường ống cấp khí cho khu vực KCN Mỹ Xuân B1

- “Yêu cầu kỹ thuật của dự án”: là yêu cầu kỹ thuật đưa ra bởi Chủ đầu trong thiết kế cơ sở và phạm vi công việc của Hợp đồng.

- Tiến độ là lịch trình thực hiện công việc bởi Nhà thầu lập ra và sửa đổi khi cần thiết với sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

phương pháp khoan qua đường, công nghệ khoan ngang định hướng đặt đường ống ngầm, biện pháp thi công khoan qua đường

4.0 NGÔN NGỮ

- Tất cả những thông tin trao đổi giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu/các bên liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Tất cả hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ  bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong từng trường hợp được qui định cụ thể.

5.0 TỔ CHỨC CỦA CÁC BÊN

5.1 Tổ chức của Chủ đầu tư

5.2 Tổ chức của Nhà thầu

Nhà thầu thành lập bộ phần  điều hành  để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo các yêu cầu của Hợp đồng, Sơ đồ tổ chức triển khai thực dự án  (Xem phụ lục số 01 sơ đồ tổ chức thực hiện dự án đính kèm tài liệu này, trong đó:

Ban chỉ huy công trường: Gồm có Cán bộ của Công ty & các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công công trình khoan ngầm kéo ống qua đường .

'Chỉ huy trưởng công trường': Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi công.

Bộ phận vật tư :. Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Nhiệm vụ chính của cơ quan cung ứng vật tư là đặt và nhận hàng như: (Các chủng loại vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, các chi tiết, cấu kiện, trang thiết bị phục vụ thi công công trình). Sau đó căn cứ vào tiến độ thi công cấp phát vật tư, trang thiết bị cho việc thi công (Đáp ứng theo bản tiến độ cung cấp vật tư và thiết bị cho công trình).

1.Quản lý chung của Công ty.

Tất cả mọi hoạt động của công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Công ty. Tiến độ và biện pháp thi công chi tiết, biện pháp về An toàn lao động phải được Công ty phê duyệt trước khi tiến hành thi công. Công ty sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng ngày hàng tuần, hàng tháng gửi về, đồng thời cử cán bộ qua công trường theo dõi, kiểm tra thực tế quá trình thi công & cùng với Ban chỉ huy công trường giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh với Chủ đầu tư & Tư vấn thiết kế.

2.Tổ chức thi công ngoài hiện trường: Ban chỉ huy công trường: Gồm có Cán bộ của Công ty & các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công công trình.

'Chỉ huy trưởng công trường': Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có trách nhiệm điều hành toàn bộ dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi công.

Bộ phận vật tư :. Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Nhiệm vụ chính của cơ quan cung ứng vật tư là đặt và nhận hàng như: (Các chủng loại vật liệu xây dựng, bán thành phẩm, các chi tiết, cấu kiện, trang thiết bị phục vụ thi công công trình). Sau đó căn cứ vào tiến độ thi công cấp phát vật tư, trang thiết bị cho việc thi công (Đáp ứng theo bản tiến độ cung cấp vật tư và thiết bị cho công trình).

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: Gồm 1 kĩ sư có kinh nghiệm chuyên ngành phụ trách khi trực tiếp công trình và 1 người chịu trách nhiệm tổng thể đều có thâm niên nhiều năm thi công công trình tương tự trực tiếp thi công các hạng mục công việc. Chỉ đạo thi công hạng mục của mình. Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến việc thi công như: Thay đổi thiết kế, phát sinh công việc, thay đổi vật tư, vật liệu đưa vào thi công công trình, tổ chức kiểm tra kỹ thuật v.v... thống nhất chương trình nghiệm thu, bàn giao với Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo giai đoạn và toàn bộ công trình.ngoài ra còn có các 1 kĩ thuật viên phụ trách chi tiết công việc

Đội ngũ công nhân: Các đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tay nghề cao, đủ số lượng tham gia thi công xây dựng công trình như: Các đội thợ, thợ khoan, thợ lắp ống, thợ xây Trong mỗi giai đoạn, được điều đến công trường để kịp tiến độ thi công.

3. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

Bố trí tổng mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết kế kĩ thuật thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu cầu và các quy định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các khu vực xung quanh.

Trên tổng mặt bằng thể hiện được vị trí xây dựng các hạng mục, vị trí các thiết bị máy móc, các bãi tập kết, dụng cụ thi công

Vị trí đặt máy móc thiết bị:Vị trí đặt các loại thiết bị, nhằm tận dụng tối đa khả năng máy móc thiết bị, dễ ràng tiếp nhận vật liệu, dễ di chuyển.

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Vật liệu đưa công trình

Các vật tư đưa vào công trình phải có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác và trong thời hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và TCVN. Trước khi đưa vào công trình phải trình mẫu cho cán bộ Tư vấn giám sát, cán bộ chủ đầu tư để xét duyệt.

Qui trình thực hiện, kiểm tra từng công việc

Để đảm bảo thi công các hạng mục công trình đúng kỹ thuật, mỹ thuật, giảm bớt sai sót, nhà thầu đề ra Qui trình thực hiện, kiêm tra từng công việc như sau:

·Bộ phận kỹ thuật của Ban chỉ huy công trường xem xét kiểm tra bản vẽ để triển khai thi công. Đề ra biện pháp thi công, kế hoạch thi công. Nếu phát hiện bản vẽ bị sai sót, bất hợp lý hoặc các cấu kiện cần phải triển khai chi tiết thì phải báo cáo lên Ban chỉ huy công trường Công ty để giải quyết.

·Sau khi nhận được báo cáo, Ban chỉ huy công trường công ty sẽ tiến hành triển khai chi tiết các cấu kiện, đề ra phương hướng sử lý các sai sót và trình duyệt với Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát để xem xét giải quyết. Các loại vật tư đưa vào thi công (đặc biệt là vật tư quí hiếm) cũng phải trình duyệt.

·Khi đã được phê duyệt bản vẽ, biện pháp, các mẫu vật tư nhà thầu tiến hành triển khai thi công trong sự kiểm tra giám sát của Ban chỉ huy công trường công ty, của kỹ thuật bên A, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế.

6.0 TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

6.1 Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu và số liệu liên quan theo quy định của Hợp đồng khi Nhà thầu yêu cầu trong quá trình thực hiện công việc.

- Chịu trách nhiệm xem xét, thoả thuận, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ cho công việc khảo sát, thiết kế chi tiết thi công, mua sắm và các quy trình/biện pháp thi công do bên Nhà thầu đệ trình.

- Bố trí nhân sự có đủ thẩm quyền để phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát (nếu có) để kiểm tra, giám sát quá trình thi công và ký biên bản nghiệm thu để đảm bảo thi công an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, biện pháp tổ chức thi công, giấy phép an toàn, chứng chỉ chất lượng của vật tư thiết bị do Nhà thầu đưa vào công trường.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu  triển khai các công việc tại hiện trường.

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công và nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2016 của Chính phủ.

+ Nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

1.0 hỌP

1.1 Tổng quát 

Quy trình này cung cấp thông tin cho việc sắp xếp chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp một cách hiệu quả. Nhà thầu  có nhiệm vụ ghi chép  biên bản các cuộc họp với ý kiến của tất cả các bên, gửi bản thảo biên bản cuộc họp cho các bên tham gia xem xét,chỉnh sửa trong vòng 01 ngày.Sau khi có ý kiến chỉnh sửa của các bên, Nhà thầu sẽ hoàn tất biên bản và gửi cho các bên ký vào biên bản trong ngày tiếp theo .

Đối với cuộc họp bất thường khác, Nhà thầu  phải thông báo bằng văn bản cho các bên khác biết  địa điểm cụ thể, thời gian họp, mục đích cuộc họp sớm nhất có thể, ít nhất một ngày trước khi cuộc họp diễn ra. Việc mời họp phải được đi kèm bởi một chương trình nghị sự và thông tin cơ sở để  các bên tham gia chuẩn bị tài liệu,thông tin nhằm đưa ra quyết định thích hợp.

1.2 Yêu cầu các cuộc họp giao ban

1. Trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công & mua sắm vật tư thiết bị.

- Họp giao ban hàng tháng tại văn phòng của Chủ đầu tư

- Họp định kỳ giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 1 tháng/01 lần tại VP của CĐT hoặc  Nhà thầu.

- Các cuộc họp chuyên đề : Khi có yêu cầu

2. Trong giai đoạn thi công.

- Họp định kỳ: Hàng tháng.

- Họp kiểm điểm về thi công: Hàng tuần.

- Các cuộc họp chuyên đề : Khi có yêu cầu.

- Địa điểm tất cả các cuộc họp: Tại công trường, thời gian theo thoả thuận.

3. Họp đột xuất.

Khi Chủ đầu tư yêu cầu cuộc họp để làm rõ vấn đề kỹ thuật và/hoặc Nhà thầu yêu cầu để quyết định về phạm vi công việc, tài liệu,... cuộc họp sẽ được tổ chức với sự sắp xếp trước giữa hai bên.

2.0 BÁO CÁO

Nhà thầu phải chuẩn bị và đệ trình các tài liệu báo cáo về công tác triển khai thực hiện dự án cho Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt cụ thể:

- Báo cáo tiến độ tuần (trong giai đoạn thi công):

+ Thời gian chốt báo cáo tiến độ tuần là vào ngày thứ 5, báo cáo sẽ gửi Chủ đầu tư vào ngày thứ 6 và Chủ đầu tư sẽ gửi phản hồi vào sáng ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.

+ Tiến độ thực hiện của Dự án được thể hiện bằng biểu đồ đường cong S-curve, từ đó đưa ra đánh giá chênh lệc giữa kế hoạch và thực tế thực hiện các công việc.

- Báo cáo tiến độ tháng (Trong giao đoạn thi công):

+ Thời gian chốt báo cáo tiến độ tuần là vào ngày 25 của tháng, báo cáo sẽ gửi Chủ đầu tư vào ngày 27 và Chủ đầu tư sẽ gửi phản hồi sau 2 ngày.

+ Tiến độ thực hiện của Dự án được thể hiện bằng biểu đồ đường cong S-curve, từ đó đưa ra đánh giá chênh lệc giữa kế hoạch và thực tế thực hiện các công việc.

phương pháp khoan qua đườngcông nghệ khoan ngang định hướng đặt đường ống ngầm, biện pháp thi công khoan qua đường

3.0 DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

3.1 DANH MỤC TÀI LIỆU

Danh mục tàu liệu cho dự án được Nhà thầu lập và đệ trình Chủ đầu tư phâ duyệt tại “Danh mục tàu liệu cho dự án GASTECH-CH-CH I&C-PL-PM-001”

3.2 QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Các bên chịu trách nhiệm về công tác quản lý hồ sơ tại liệu theo hệ thống quản lý của các bên.

3.3 Thay đổi /LÀM RÕ KỸ THUẬT

- Thay đổi, làm rõ kỹ thuật  sẽ được Nhà thầu lập và đệ trình  Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt theo mẫu tại phụ lục số 04 “ làm rõ kỹ thuật – đính kèm quy trình này”.

4.0  TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO CHỦ ĐẦU TƯ

4.1 Tài liệu về quản lý Dự án

Tài liệu về quản lý dự án bao gồm:

- Báo cáo tiến độ tuần

- Báo cáo tiến độtháng

- Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu

4.2 Tài liệu hoàn công

Tài liệu hoàn công sẽ được gửi cho Chủ đầu tư để phê duyệt bao gồm:

- Hồ sơ hoàn công

- Hồ sơ về đảm bảo chất lượng

- Hồ sơ của nhà cung cấp vật tư, thiết bị

- Biên bản ghi nhận về công việc tồn đọng

 

5.0 CÁC MẨU/BIỂU ÁP DỤNG

- Mẫu công văn/thư

- Mẫu biên bản chuyển giao tài liệu

- Mẫu biên bản họp

- Mẫu làm rõ kỹ thuật

- Mẫu báo cáo tiến độ

6.0 BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGẦM

I. Hạng mục khoan ngang để đi tuyến ống qua đường.

2.1 Thông tin về hạng mục:

- Các đoạn ống ngầm có chiều dài 1250 m. Tài liệu này đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công khoan ngang và đặt ống chống vị trí băng ngang qua đường và đi dọc vỉa hè để làm cơ sở xin phép thi công và chào thầu thi công.

2.2 Giải pháp kỹ thuật:

Qua khảo sát mặt bằng thực tế và yêu cầu của Dự án, nhà thầu đưa ra biện pháp thi công và đề xuất ống chống như sau:

-  Biện pháp thi công cho công nghệ khoan ngang bằng máy khoan định hướng.

-  Đề xuất ống lồng: để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhà thầu đề xuất dùng ống lồng (casing) ống thép D400.

-  Phương án thi công: Thi công đào hố hai bên đường (vị trí vỉa hè cỏ) và dùng máy khoan ngầm ngang định hướng trước, khoan qua đường để để đặt ống lồng.

Các bước thi công chính:

Bước 1: Khảo sát bố trí thi công

Đội thi công, Đội khảo sát bàn bạc tính toán trên thực tế đặc điểm nền đất, các trở ngại hiện hữu nếu có (đường dây, cáp ngầm, ống cống,…), xác định được vị trí đặt máy khoan, hàn tổ hợp ống D10”, mặt bằng chuẩn bị kéo, phương án thi công tập kết thiết bị, vật tư, các trở ngại có thể gặp và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ. 

Như vậy có thể thấy khó khăn chủ yếu xuất phát từ điều kiện tự nhiên: mặt bằng, vị trí địa lý, thời tiết. Để khắc phục những khó khăn này và đẩy nhanh tiến độ nhà thầu Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp xác định phải thực hiện theo các tiêu chí sau:

1. Huy động nguồn lực tối ưu cho mọi công đoạn.

2. Bố trí hợp lý nguồn lực để phối hợp nhịp nhàng giữa các công trường, với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư không tạo ra thời gian dừng nghỉ trong quá trình thi công.

3. Kiểm soát chặt chẽ, tìm ra các rủi ro tiềm ẩn, tập trung xử lý ngay ngăn ngừa những tiềm ẩn này phát triển thành sự cố.

Dựa trên các số liệu khảo sát, Đội thi công đã lựa chọn những thiết bị, vật tư phù hợp để tập kết tới công trình theo bảng 3 - Danh sách thiết bị, vật tư. Việc lựa chọn đúng và đủ đảm bảo thi công hiệu quả, đúng tiến độ và giảm thiểu các chi phí phát sinh.

Stt

Nội Dung

Công suất

ĐVT

Số lượng

I

Thiết bị

1

Máy khoan HDD 

 

Bộ

01

3

Bộ trộn dung dịch khoan

2000 lít

Bộ

01

4

Bộ định vị đầu khoan Robot cable system

25,9m

Bộ

01

5

Bộ định vị đầu khoan Robot cable system

27,4m

Bộ

01

7

Máy đo khoảng cách bằng tia laser

1500m

Cái

01

8

Máy đo sâu

80m

Cái

01

9

Bộ đàm

5w

Bộ

02

11

Xe bồn chở nước sạch

9m3

Cái

01

15

Cẩu

5 -10 tấn

Cái

01

16

Máy đào

1,2m3

Cái

01

II

Vật tư

1

Gối kê Ống

Gỗ

m 3

10

2

Bentonite

Baroid

Tấn

5

3

Phụ gia

Baroid

Tấn

2

5

Cây chống

D150

cây

150

6

Dầu D.O.

 

Lít

1800

7

Nhớt thủy lực

shell

lít

150

8

Nhớt động cơ

Shell

Lít

120

Bảng 3 – Danh sách thiết bị, vật tư

Nhà thầu Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp dự kiến các công đoạn thi công sẽ thực hiện theo trình tự sau

Bước 2:Chuẩn bị công tác khoan:

- Làm hàng rào chắn bảo vệ trên công trường: Vì công trình thi công qua các trục đường có nhiều phương tiện đi lại nên phải làm hàng rào bảo vệ, và các biển báo an toàn cả ban ngày lẫn ban đêm (của hố đào hai bên lề đường). Phần đường giao thông chính vẫn hoạt động bình thường.

- Đào hố tiếp nhận (giải thích hố tiếp nhận): Hố tiếp nhận được đào đến độ sâu 2,5m so với cao độ mặt đường (sâu hơn độ sâu đặt ống 0,8m). Hố này có tác dụng khai thông lỗ khoan, tiếp nhận ống và thi công tời kéo ống giúp định hướng ống khi kích thước tiết diện là 1,5*2,0m (chú ý ta luy). Vậy tiết diện hố tiếp nhận có diện tích như sau: dài=2.0m; rộng = 1.5m; sâu=2.5m

Bước2:- Khoan lỗ khoan dẫn hướng  

 

Dựa trên bản thiết kế, sử dụng mũi khoan TriHawk để khoan với một góc nghiêng phù hợp. Khi đầu khoan đạt tới điểm chuyển hướng theo thiết kế thì điều chỉnh độ nghiêng đầu khoan tới góc “12 clock” rồi sử dụng lực đẩy để đầu khoan chuyển hướng dần đạt được phương ngang với độ sâu định trước theo thiết kế. Sau đó tiếp tục hành trình đi ngang bằng kỹ thuật xoay – đẩy đầu khoan cho đến điểm chuyển hướng đi lên. Tiếp tục điều chỉnh độ nghiêng đầu khoan theo góc “12 clock” và sử dụng lực đẩy đầu khoan để tiến về điểm mục tiêu định sẵn. Trong quá trình khoan, dung dịch khoan được bơm xuống để bôi trơn và gia cố lỗ khoan.

Kiểm soát việc điều khiển hướng dựa vào cơ chế bất đối xứng của mũi khoan gắn trên đầu khoan.

Toàn bộ tín hiệu phục vụ định hướng chuyển động của đầu khoan được xác định bởi bộ phát sóng (transmitter) nằm trong đầu khoan, bộ phát sóng này phải liên tục hoạt động trong suốt quá trình khoan và đảm bảo đưa được tín hiệu đi xa tối thiểu 25m hướng lên mặt nước (các thiết bị Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp sử dụng Digitrak FXL 19 và ECP cable transmitter trong công trình đạt 25,9m và 27,4m – theo bản đặc tính kỹ thuật đính kèm)

Kỹ thuật mở rộng đường khoan.

Sau khi hoàn tất công tác khoan định hướng, đầu khoan và mũi khoan TriHawk sẽ được thay thế bằng đầu phá ngược (reamer). Áp dụng kỹ thuật xoay-kéo đưa đầu phá đi ngược trở về máy khoan theo một tốc độ phù hợp với các tầng địa chất đường khoan đi qua cùng với một lượng dung dịch khoan có hàm lượng tương thích bơm vào để tạo ra đường hầm phục vụ kéo ống Ống Thép D10".

Đầu phá ngược có tác dụng mở rộng đường khoan thành một đường hầm có kích thước đủ để kéo thành công đường ống Ống Thép D10" (tối thiểu bằng 130% đường kính ống, tương đương D350). Việc vận hành đầu phá phải tuân thủ quy trình được tính toán dựa trên báo cáo địa chất công trình nhằm đảm bảo độ bền vững thành vách của đường hầm để duy trì lượng dung dịch khoan bên trong có chất lượng tốt trong thời gian ít nhất 7 ngày. Việc duy trì độ ổn định của đường hầm và chất lượng dung dịch khoan bên trong đóng vai trò quyết định đến thành công của công đoạn kéo ống Ống Thép D10", đặc biệt đối với đường khoan chiều dài lớn.

Dung dịch khoan sử dụng cho công trình

Chức năng của dung dịch khoan.

Dung dịch khoan là thành phần quan trọng quyết định thành công của công tác khoan. Về cơ bản, dung dịch khoan là một hỗn hợp của nước, bentonite và các chất phụ gia. Lượng bentonite sử dụng được tính toán dựa trên các thông số địa chất công trình và đường kính, chiều dài đường khoan.

Dung dịch khoan có các chức năng sau:  

Ø   Cắt phá, trộn đất, đá, cát trong đường hầm nơi đầu khoan, đầu phá đi qua khi được bơm nén với áp lực cao.

Ø   Thiết lập và duy trì độ ổn định đường hầm (tránh sụp hầm).

Ø   Bôi trơn đầu khoan, đầu phá và cần khoan, giảm tập trung nhiệt trên các dụng cụ này.

Ø   Vận chuyển đất, đá, cát trong đường hầm ra ngoài.

Với vùng địa chất nhiễm mặn hoặc độ pH cao, một số thành phần phụ gia được bổ sung để hạn chế sự suy giảm các các chức năng này:

-               Main agent : Aus – Gel

-               Au. Agent : XAN BORE

-               Au. Agent : AMC – Pac - R

Một đặc tính quan trọng khác của dung dịch khoan là có thể tái sử dụng được thông qua việc sử dụng thiết bị tái chế.

Nguồn cung cấp dung dịch khoan.   

Công trình này sử dụng dung dịch khoan Baroid – USA là loại hàng đầu và đã được sử dụng thành công trong hầu hết các công trình khoan trên thế giới.

Dung dịch khoan Baroid được cung cấp thông qua công ty Yeochem (S) Pte Ltd. Singapore với thời gian nhập hàng về công trường trong vòng 5 ngày. Số lần Nhà thầu khoan ngầm Minh Phương Corp mua hàng .

Kéo đường ống DHPE D10”- D16” (pulling back): 

Kỹ thuật kéo ống.

Ống Ống Thép được kéo bằng lực truyền từ máy khoan thông qua kết cấu đầu phá ngược gắn với 1 khớp xoay bằng kỹ thuật xoay – kéo cần khoan đưa dần về phía máy khoan. Dung dịch khoan được bơm vào đường hầm với chế độ phù hợp giúp giảm thiểu ma sát lên thân ống, ngăn ngừa khả năng sụp hầm.

Việc kéo ống được tiến hành với biểu thời gian được hoạch định kỹ càng đến từng chi tiết phù hợp với chiều dài đường khoan và phải được tiến hành liên tục, tuyệt đối không có thời gian dừng. Chiều dài khoan càng lớn, sự thay đổi các tầng địa chất càng nhiều dẫn đến nguy cơ tăng tải lên thân ống càng cao. Dung dịch khoan phải được tính toán cẩn thận để luôn đảm bảo chuyển động dọc thân ống giúp bôi trơn, giảm khả năng kẹt trong quá trình kéo ống.

Các thông số quá trình kéo ống thường không ổn định do đó người chịu trách nhiệm kỹ thuật luôn phải tính đến trường hợp tải kéo tăng và dự phòng sẵn phương án thay đổi dung dịch khoan, tốc độ kéo. Trường hợp tải tăng lên trong quá trình kéo nếu không chuyển ngay sang chế độ kéo khác và dừng, giữ nguyên hiện trạng, trong thời gian 1-2h áp suất dư trong đường hầm sẽ giảm xuống, tiết diện đường hầm dần co lại và hiện tượng bó ống xảy ra sẽ làm tăng đột biến sức cản. Trong 7-10h tiếp theo khả năng bó chặt đường ống là 90% và sau 12h từ khi ngừng do không có giải pháp sẽ không thể kéo được ống, bước tiếp theo bắt buộc phải cắt bỏ tuyến ống khoan lại đường khác.

Bước 4– Lắp dặt ống lồng (casing)

Dùng cẩu hoặc dùng tời máy khoan nhấc đầu ống vào lỗ khoan. Sau đó, phía đầu cuối dùng lực của máy khoan đẩy theo đường lỗ khoan đã thi công xong. Đầu ống được luồn cáp, dùng tời kéo định hướng ống theo lỗ khoan. Ống được nối với nhau từng đoạn 4m theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Bước 5- Trám vữa benntonit và xi măng

Sau khi đã lắp ống qua lỗ khoan tiến hành bơm vữa bentonit và xi măng  bằng máy bơm chuyên dùng vào đầy phần trống của thành lỗ khoan để chống sạt lở trong lỗ khoan, đảm bảo độ bền vững kết cấu của thành lỗ khoan cũng như nền đường hiện hữu. Dung dịch được bơm vào thành để trám lấp lỗ khoan là vữa bentonit và xi măng.

Sau khi đã lắp đặt ống theo thiết kế ta tiến hành bịt một đầu hố khoan bằng gioăng cao su co để làm kín bên hố đón (Hố tiếp nhận),  tiếp đó ta bơm  dung dịch bằng máy bơm chuyên dùng vào thành hố khoan, bơm đến khi nào lượng vữa xi măng đầy trong toàn bộ thành lỗ khoan thì ta kết thúc quá trình bơm.

Bước 6- Lắp đặt ống dẫn khí (gas) :

 

Ống dẫn gas  là ống thép trắng Ø10 inches dài 6m/đoạn. Công tác lắp đặt như lắp đặt ống lồng, công tác hàn nối công nghệ do đơn vị chuyên môn của nhà thầu thực hiện. Ống được hàn nối làm từng đoạn từ 100m - 300 m, dùng cáp bắt chặt vào đầu ống và được kéo qua bằng máy khoan ngầm hoặc tời chuyên dùng. Hoàn thành công tác kéo ống khi đầu ống thoát ra khỏi miệng ống lồng bên kia hố đón. 

xem thêm biện pháp thi công khoan ngầm qua đường

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha