Hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường

Hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường quốc lô 1A tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18-02-2019

280 lượt xem

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số:      /HĐGK

V/v: Khoan ngầm lắp đặt ống HDPE băng đường

Địa điểm: Hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường quốc lộ 1A

 

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 48/2004/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính Phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Căn cứ vào chức năng hoạt động của các bên;

-   Hôm nay, ngày    tháng ... năm 2019 chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. Các bên ký hợp đồng:

1. Bên giao khoán (gọi tắt là bên A): Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương.

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh                     Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Mã số thuế:

- Số tài khoản:  

2. Bên nhận khoán (gọi tắt là bên B): Công ty TNHH Hóa chất

- Đại diện       :                          - Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ:

- Điện thoại :  

- Mã số thuế :

- Số tài khoản : .

 

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

ĐIỀU 1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường:

Bên A giao cho Bên B thực hiện phạm vi công việc sau: Thi công lắp đặt ống thép D400  bằng phương pháp khoan ngầm băng Quốc lộ 1A  Chi tiết cụ thể:

SỐ TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐVT

Khối lựơng

ĐƠN GIÁ

Thành tiền

1

Khoan và kéo ống thép D400 băng đường

m

1270

 

 

2

Phí huy động thiết bị nhân lực, lán trại công trường

ls

1

50,000,000

50,000,000

3

Giá trị trước thuế

 

 

 

 

4

Thuế VAT 10%

10%

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ :

 

 

Trách nhiệm của bên A:

- Cung cấp cho Bên B bản vẽ thiết kế, thông tin về vị trí và các hồ sơ liên quan.

- Bàn giao mặt bằng vị trí đủ diện tích cho bên B thi công.

- Đóng cừ, đào hố khoan.

- Cung cấp ống thép đã hàn đầy đủ kịp thời, đảm bảo chất lượng để bên B khoan kéo ống

- Đảm bảo công việc bên B được tiến hành liên tục, không bị ngắt quãng.

- Cử cán bộ phối hợp với bên B trong quá trình thi công.

- Nghiệm thu khối lượng bên B hoàn thành.

- Thanh toán tiền cho bên B theo khối lượng đã nghiệm thu.

       Trách nhiệm của bên B thực hiện hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường:

- Khảo sát mặt bằng trước khi thi công;

- Bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực để thi công hoàn chỉnh các công việc đã nhận (vận chuyển máy móc thiết bị, khoan Robot băng đường, lắp đặt ống) đạt chất lượng và đúng tiến độ theo hồ sơ thiết kế.

- Tự đảm bảo an toàn cho người và phương tiện máy móc thiết bị thi công của bên B.

- Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại nơi thi công.

- Tuân theo các quy định về vệ sinh môi trường do cơ quan quản lý quy định.

- Chịu trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hại các công trình hạ tầng do lỗi thi công.

ĐIỀU 2. Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật:

Bên B có trách nhiệm thi công đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…, liên quan đến công tác khoan dẫn.

Bên B có trách nhiệm thực hiện thi công lắp đặt theo thỏa thuận tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng biện pháp thi công, thiết kế và hồ sơ kỹ thuật được phê duyệt.

ĐIỀU 3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Thời gian thi công: 15 ngày được tính từ ngày Bên B đủ điều kiện triển khai thi công công trình như sau:

    + Nhận được tiền tạm ứng.

+ Nhận bàn giao mặt bằng đầy đủ, kể cả khu vực đặt máy và thiết bị khoan, ống.

+ Có giấy phép thi công khoan, đào đường.

+ Thời gian triển khai thi công không quá 05 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng, trừ trường hợp phát sinh khối lượng thi công hoặc trường hợp bất khả kháng như Điều 8.

ĐIỀU 4. Giá trị hợp đồng sau thuế: .....đ (Bằng chữ: .....).

Giá là tạm tính, giá nghiệm thu thanh lý căn cứ vào khối lượng bên B thực hiện cụ thể.

ĐIỀU 5. Phương thức, thời gian thanh toán và tạm ứng:

- Lần 1: Bên A tạm ứng cho bên B 20 % giá trị hợp đồng tương ứng .... đồng (....) sau khi hợp đồng được ký kết bên B tập kết máy công trường đấy đủ.

- Lần 2: Bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng tương ứng ... đồng (.....) sau khi bên B  hoàn thành công tác khoan dẫn hướng.

- Lần 3: Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B sau khi hoàn thành và nghiệm thu, bàn giao công trình.

a/ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản bên B.

b/ Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền để thanh toán là tiền Việt Nam.

ĐIỀU 6. Bảo hành công trình:

- Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Bên A. Nội dung bảo hành bao gồm khắc phục, sửa chữa hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra.

- Thời gian bảo hành là 12 tháng (mười hai tháng) được tính từ ngày Bên A bàn giao công trình cho bên B.

-   Bên B cung cấp chứng thư bảo lãnh bảo hành tương đương 5% giá trị quyết toán công trình.

ĐIỀU 7. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên chủ động bàn bạc thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên, giải quyết tranh chấp tại Tòa Kinh tế - TAND TP. Hồ Chí Minh. Chi phí do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8. Bất khả kháng:

- Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của Bên B, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ suất của Bên B, cụ thể như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận,…

- Bên B sẽ không phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng.

-   Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Bên B phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên A về việc ngưng thi công. Trừ khi có ý kiến của Bên A bằng văn bản, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

ĐIỀU 9. Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng:

a/ Tạm dừng thực hiện hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống qua đường:

Hợp đồng có thể bị tạm dừng thực hiện nếu xảy ra các trường hợp sau.

- Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra.

- Các trường hợp bất khả kháng.

- Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

- Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khác phục.

b/ Hủy hợp đồng:

- Một bên có quyền hủy hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

- Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường;

- Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và bên có lỗi phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho bên kia.

ĐIỀU 10. Phạt khi vi phạm hợp đồng:

a/ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng:

Nếu Bên B thực hiện trễ tiến độ đã cam kết trong hợp đồng thi công do nguyên nhân chủ quan, không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi Bên A gây ra thì Bên B bị phạt 0.1% tính trên giá trị hợp đồng bị vi phạm trước thuế GTGT cho một ngày chậm trễ tiến độ nhưng không vượt quá 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm trước thuế GTGT.

b/ Vi phạm về chất lượng xây dựng:

Nếu Bên B không thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình thi công, gây hư hỏng công trình, hạng mục công trình thì Bên B phải chịu đền bù thiệt hại cho Bên A.

c/ Phạt do chậm thanh toán:

Trường hợp Bên A thanh toán cho Bên B không đúng thời gian quy định tại Điều 5 của hợp đồng này thì Bên A phải bồi thường cho Bên B số tiền lãi tính bằng lãi xuất tín dụng quá hạn theo quy định của các ngân hàng cổ phần thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 12. Điều khoản chung:

- Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

- Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận của hợp đồng.

- Nếu có khó khăn trở ngại khi thực hiện hợp đồng hai bên phải thông báo và cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở hợp lý. Nếu có tranh chấp thì đưa ra tòa án Kinh tế giải quyết.

- Trong trường hợp có bổ sung, sửa đổi thì nội dung sửa đổi bổ sung phải được lập thành văn bản và là một phần không tách rời với hợp đồng này.

 - Sau khi thực hiện xong khối lượng thi công và thanh toán thì hợp đồng này xem như đã được thanh lý và bên B có trách nhiệm bảo hành công trình theo điều 6 của hợp đồng nêu trên.

- Hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha