DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU ĐÁNH BẮT CÁ XA BỜ

Dự án đầu tư tàu đánh bắt cá xa bờ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU ĐÁNH BẮT CÁ XA BỜ

  • Mã SP:DỰ ÁN TÀU CÁ 01
  • Giá gốc:70,000,000 vnđ
  • Giá bán:65,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU ĐÁNH BẮT CÁ XA BỜ

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN........................................... 3

I.1.           Giới thiệu chủ đầu tư....................................................................................................................................................... 3

I.2.           Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư kinh doanh............................................................................................................ 3

I.3.           Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................................................................ 3

I.4.           Hình thức đầu tư: Đầu tư đóng mới............................................................................................................................... 3

I.5.           Mục tiêu của dự án.......................................................................................................................................................... 3

I.6.           Cơ sở pháp lý triển khai dự án........................................................................................................................................ 3

CHƯƠNG II:       TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGHỀ CÁ............................. 4

II.1.         TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VIỆT NAM.................................................................... 4

1.1         Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam......................................................... 4

1.2         Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản........................................................... 5

1.3         Về bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.................... 5

II.2.         Tổng quan về địa lý và dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ................................................................................................. 7

II.3.         Phân tích tình hình thị trường phát triển nghề cá BR-VT.............................................................................................. 8

CHƯƠNG III:     SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ...................................................... 9

III.1.        Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án........................................................................................................ 9

III.2.        Mục tiêu đầu tư đóng mới tàu DVHC nghề cá................................................................................................................ 9

CHƯƠNG IV:     YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TÀU..................................... 10

IV.1.        Yêu cầu chung............................................................................................................................................................... 10

IV.2.        Lựa chọn mô hình đầu tư.............................................................................................................................................. 10

CHƯƠNG V:       GIẢI PHÁP THIẾT KẾ................................................................ 13

V.1.         Sơ đồ bố trí dưới boong chính....................................................................................................................................... 13

V.2.         Bố trí trên boong chính.....................................................................................................................................................

V.4.         Nóc cabin...........................................................................................................................................................................

VII.2. Giải pháp thiết kế kết cấu............................................................................ 14

CHƯƠNG VI:     PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 16

VI.1.        Phương án hoạt động và sử dụng người lao động........................................................................................................ 20

VI.2.        Bố trí lao động:............................................................................................................................................................. 20

VI.3.        Phương án sử dụng lao động địa phương..................................................................................................................... 21

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN THI CÔNG ĐÓNG TÀU........................................... 22

VII.1.       Tiến độ thực hiện - Tiến độ của dự án:......................................................................................................................... 22

1/- Đào tạo huấn luyện:................................................................................................................................................................. 22

2/- Sơ đồ tổ chức thi công.............................................................................................................................................................. 22

VII.2.       Hình thức quản lý dự án............................................................................................................................................... 22

CHƯƠNG VIII: AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG VẬN HÀNH TÀU..... 23

VIII.1.     An toàn trong quản lý điều hành và khai thác tàu....................................................................................................... 23

VIII.1.1.                Giới thiệu chung........................................................................................................................................ 23

1.                             Các trang thiết bị an toàn của tàu........................................................................................................ 23

2.                             An toàn trong điều hành tàu................................................................................................................... 23

VIII.2.     BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN..................................................................................................................................... 25

VIII.3.     BẢO VỆ TẦNG OZON................................................................................................................................................. 26

CHƯƠNG IX:     TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TÀU ĐÁNH BẮT CÁ XA BỜ....................................................... 27

IX.1.        Nội dung Tổng mức đầu tư........................................................................................................................................... 27

IX.1.1.                    Chi phí xây lắp.......................................................................................................................................... 27

IX.1.2.                    Chi phí thiết bị............................................................................................................................................ 27

IX.1.3.                    Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 27

IX.1.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm............................................................................................ 27

IX.1.5.                    Chi phí khác............................................................................................................................................... 27

IX.1.6.                    Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 28

IX.1.7.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:.......................................................................................................... 28

CHƯƠNG X:       VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................... 32

X.1.         Nguồn vốn đầu tư của dự án......................................................................................................................................... 32

X.2.         Phương án hoàn trả vốn vay........................................................................................................................................ 32

CHƯƠNG XI:     HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................. 35

XI.1.        Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội.................................................................................................................................. 35

XI.2.        Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán......................................................................................................................... 35

XI.3.        Các chỉ tiêu kinh tế của dự án....................................................................................................................................... 41

XI.4.        Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội........................................................................................................................... 41

CHƯƠNG XII:   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 42

XII.1.       Kết luận......................................................................................................................................................................... 42

XII.2.       Kiến nghị........................................................................................................................................................................ 42

 

 

CHƯƠNG I:                         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

-          Tên chủ đầu tư :  Trần Thị Kim Yến

-         Địa chỉ:  1379 Đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

-         Điện thoại         :    064                  -         Fax:     

I.2.        Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư kinh doanh

-         Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-         Địa chỉ            : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-         Điện thoại       : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

-    Tên dự án:     Đóng mới tàu DVHC nghề cá

-    Địa điểm: Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

I.4.       Hình thức đầu tư:      Đầu tư đóng mới dự án tàu đánh bắt cá xa bờ.

-    Đóng mới tàu DVHC nghề cá được đầu tư đóng mới hoàn toàn theo mô hình thiết kế chuẩn được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn qui định.

-    Dự án tàu gỗ 900 CV được hổ trợ theo hình thức 70% nguồn vốn vay ưu đãi trong nước với lãi xuất 3% chủ đầu tư trả, nhà nước hổ trợ 4% trên tổng số tiền cho vay.

-    Do tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có công suất 900 CV nên được hỗ trợ 10 chuyến đi biển với kinh phí 60 triệu đồng/1 chuyến.

I.5.       Mục tiêu của dự án

-    Mục tiêu của dự án là đầu tư đóng mới tàu DVHC làm bằng vỏ gỗ kích thước chính 27m x 6,3m x 3,90 m có lắp đặt máy diesel bao gồm 01 máy chính và hộp số Fada,  máy chính CUMMINS 900 CV. Tàu ký hiệu DVHC01-2014 KIMYEN có tải trọng khoảng  170 DWT, phù hợp với luồng lạch, cầu cảng tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ phục vụ nhu cầu vận tải. Đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

I.6.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án

I.5.1. Các văn bản pháp lý về quản lý đầu tư xây dựng

-    Nghị định số 67/2014 NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính Phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

-    Thông tư số 11/2014/TT-BTC  ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2014 NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định về một số chính sách phát triển thủy sản.

 

CHƯƠNG II:                      TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGHỀ CÁ

II.1.    TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VIỆT NAM

1.1  Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam 

 

Phát triển thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở phát huy lợi thế của một ngành sản xuất - khai thác tài nguyên tái tạo, lợi thế của nghề cá nhiệt đới, chuyển nghề cá nhân dân thành nghề cá hiện đại, tạo sự phát triển đồng bộ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề cá, gắn với việc tổ chức lại sản xuất ngành thủy sản ở tất cả các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, cơ khí hậu cần dịch vụ và chế biến thủy sản theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả tối ưu cho sản phẩm thủy sản Việt Nam. Hình thành các trung tâm nghề cá lớn ở Vịnh Bắc bộ, duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ gắn với các ngư trường trọng điểm.

Nâng cao mức sống, điều kiện sống của cộng đồng ngư dân và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nghề cá vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển thủy sản. Xác định nông, ngư dân và doanh nghiệp là chủ thể chính của sản xuất thủy sản, đồng thời tạo sự gắn kết lợi ích giữa nông dân, ngư dân và doanh nghiệp là khâu đột phá trong quá trình đổi mới ngành thủy sản. Tiếp tục bố trí, sắp xếp lại dân cư và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa làng cá là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Phát triển thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao giá trị gia tăng với đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi và an sinh xã hội; chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thủy sản với góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản trên cơ sở tiếp cận khoa học về quản lý tổng hợp nghề cá có sự tham gia của cộng đồng và mối quan hệ tương hỗ với các ngành kinh tế khác nhằm phát triển thủy sản và xã hội nghề cá bền vững.

Ngành thủy sản cơ bản được công nghiệp hóa - hiện đại hóa và tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng bền vững, thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế thế giới. Đồng thời từng bước nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

 Kinh tế thủy sản đóng góp 30 - 35% GDP trong khối nông - lâm - ngư nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản từ 8 - 10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8 - 9 tỷ USD. Tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5 - 7 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 65 - 70% tổng sản lượng.

Tạo việc làm cho 5,0 triệu lao động nghề cá có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 3 lần so với hiện nay; trên 40% tổng số lao động nghề cá qua đào tạo. Xây dựng các làng cá ven biển, hải đảo thành các cộng đồng dân cư giàu truyền thống tương thân, tương ái, có đời sống văn hóa tinh thần đậm đà bản sắc riêng.

 

1.2  Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

Tập trung nghiên cứu điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường phục vụ khai thác hải sản; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các hoạt động nghiên cứu nguồn lợi và tổ chức khai thác hải sản trên biển.

Tổ chức lại sản xuất khai thác hải sản trên biển, trên cơ sở cơ cấu lại tàu thuyền, nghề nghiệp phù hợp với các vùng biển, tuyến biển, với môi trường tự nhiên, nguồn lợi hải sản. Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để định hướng khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hải sản trên biển, tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản, bảo quản sản phẩm để giảm tổn thất sau thu hoạch. Củng cố và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất khai thác hải sản như: tổ đội sản xuất, hợp tác xã, các hình thức kinh tế tập thể, liên doanh, liên kết, các mô hình hậu cần dịch vụ tiêu thụ sản phẩm trên biển. Đổi mới xây dựng các hợp tác xã và liên minh hợp tác xã nghề cá theo hướng thật sự vì lợi ích của ngư dân, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, gắn kết cộng đồng, phát triển và ổn định xã hội vùng biển và hải đảo. Hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ mạnh để hoạt động khai thác hải sản xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương với các nước trong khu vực.

Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển, đặc biệt sớm hoàn thiện hệ thống thông tin tàu cá nhằm chủ động cảnh báo, kịp thời ứng phó với các tai nạn, rủi ro trên biển, cứu hộ cứu nạn. Tăng cường bảo vệ, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển. Xây dựng lực lượng kiểm ngư đủ mạnh để bảo vệ nguồn lợi gắn với bảo vệ ngư dân và quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo.

Củng cố, phát triển ngành cơ khí đóng, sửa tàu cá, có lộ trình phù hợp chuyển nhanh các tàu cá vỏ gỗ sang vỏ gỗ, vật liệu mới…, phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành cơ khí tàu cá, các ngành sản xuất lưới sợi, ngư cụ phục vụ khai thác gắn với đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các cảng cá, bến cá, các khu neo đậu tránh trú bão, các khu hậu cần dịch vụ nghề cá ven biển và trên các hải đảo.

Nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nghề khai thác hải sản. Xây dựng và phát triển hệ thống khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa, nhân rộng các mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng, ban hành cơ chế chính sách quản lý phù hợp; thực hiện việc thả các giống thủy sản đảm bảo chất lượng ra biển và các thủy vực nội địa theo mùa vụ để phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Xây dựng và thiết lập cơ chế, chính sách quản lý khai thác nội địa từ điều tra nguồn lợi trên các lưu vực sông, suối, hồ đến quản lý khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường. Chống đánh bắt bất hợp pháp, hủy diệt nguồn lợi.

 

1.3 Về bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản

 

Dự án đầu tư tàu đánh bắt cá xa bờ ,Tổ chức các mô hình dịch vụ khai thác trên biển theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các đội tàu cung ứng dịch vụ hậu cần, mua gom sản phẩm cho các tàu khai thác xa bờ. Các đoàn tàu công ích cùng các đội tàu hậu cần dịch vụ của các thành phần kinh tế hoạt động trên biển sẽ hình thành nên thị trường các sản phẩm dịch vụ nghề cá và các sản phẩm hải sản khai thác trên biển, tạo cơ hội, điều kiện cho lao động nghề cá có thể đi biển dài ngày, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản cho cộng đồng ngư dân. Tổ chức tốt thông tin liên lạc, cảnh báo thiên tai kịp thời cho ngư dân trên biển, bảo đảm an toàn đi biển, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có rủi ro.

Đối với chế biến và tiêu thụ sản phẩm: xây dựng cơ chế liên doanh, liên kết  giữa nông ngư dân sản xuất nguyên liệu với các nhà doanh nghiệp (trong và ngoài nước) trong chế biến thủy sản, đặc biệt trong sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y thủy sản theo hình thức đa sở hữu để cùng chia sẻ rủi ro, lợi ích giữa các bên. Quy hoạch phát triển hệ thống nhà máy chế biến và kho lạnh thương mại để tăng hiệu suất sử dụng, điều tiết được nguồn nguyên liệu ổn định, góp phần điều tiết bình ổn giá thủy sản trên thị trường và giảm các tổn thất sau thu hoạch.

Tổ chức lại, củng cố, xây dựng mới phát triển lĩnh vực cơ khí đóng sửa tàu thuyền, sản xuất ngư lưới cụ trên các vùng ngư trường trọng điểm.

Xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng cho một số sản phẩm thủy sản chủ lực phục vụ xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và quy cách sản phẩm thủy sản của các nước nhập khẩu.

Sắp xếp và tổ chức lại, củng cố, nâng cấp, mở rộng, hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thủy sản phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất. Xây dựng trường đại học thủy sản và các cơ sở dạy nghề thủy sản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, đào tạo gắn kết với các doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Tập trung đào tạo cán bộ có chuyên môn cao, cán bộ khoa học và cán bộ quản lý; xã hội hóa trong việc đào tạo lao động nghề cá, hướng tới đào tạo có địa chỉ, theo nhu cầu thị trường. Có chính sách ưu tiên đối với đào tạo nguồn nhân lực hoạt động nghề cá trên biển; đặc biệt các cán bộ khoa học về nguồn lợi, khai thác, cơ khí, đăng kiểm tàu cá. Gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực với bố trí dân cư và xây dựng làng cá ven biển.

Về khoa học - công nghệ và khuyến ngư

Tập trung cho nghiên cứu biển, nghiên cứu ngư trường, nguồn lợi thủy sản. Có dự báo thường xuyên cập nhật về ngư trường để hướng dẫn ngư dân hoạt động sản xuất trên biển.

Tổ chức điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng thể điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn lợi, kinh tế xã hội,làm cơ sở cho việc xây dựng thông tin thống kê thủy sản để hoạch định kế hoạch sản xuất cho từng vùng theo từng giai đoạn phát triển. Áp dụng công nghệ sinh học và các công nghệ cao để tập trung sản xuất thành công các loại giống thủy sản sạch bệnh: tôm sú, tôm chân trắng, cá tra, basa, các loại cá và thủy sản khác, tạo sự chủ động trong sản xuất giống thủy sản có chất lượng mang thương hiệu Việt Nam, sản xuất thuốc thú y thủy sản, các loại vacxin phòng trị bệnh thủy sản có chất lượng; các chế phẩm sinh học xử lý môi trường. Khẩn trương nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất ngư cụ, cơ khí thủy sản. Xã hội hóa công tác khuyến ngư, phát triển mạng lưới cộng tác viên cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn và trao đổi thông tin về khoa học công nghệ, kỹ thuật và thị trường đến người sản xuất.

Về bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản:

Lồng ghép các vấn đề môi trường trong quá trình hoạch định kế hoạch phát triển thủy sản theo từng lĩnh vực ngành. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường để giảm thiểu và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của ngành thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý, giám sát cộng đồng để quản lý môi trường và áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm đối với các cơ sở sản xuất không tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường để giảm thiểu tình trạng xả thải tùy tiện của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đặc biệt là xử lý chất thải và nước thải trong quá trình sản xuất để bảo đảm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nông, ngư dân trong công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình khai thác hải sản theo mùa vụ. Nghiêm cấm khai thác các đối tượng đang trong mùa sinh sản. Nghiêm cấm sử dụng các công cụ khai thác hủy hoại môi trường nguồn lợi thủy sản.

 

II.2.  Tổng quan về địa lý và dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, thuộc vùng Đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh. Tỉnh lỵ của tỉnh (từ khi thành lập tỉnh đến ngày 1 tháng 5 năm 2012) và đô thị lớn nhất tỉnh là thành phố du lịch thành phố Vũng Tàu. Từ ngày 2 tháng 5 năm 2012, tỉnh lị chuyển đến thành phố Bà Rịa. Hiện nay Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh duy nhất trong nước có tỉnh lị không phải là đô thị lớn nhất trong tỉnh và là tính có hai thành phố trực thuộc tỉnh ở khu vực phía nam.

Địa lý : Tỉnh tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía bắc, Thành phố Hồ Chí Minh ở phía tây, tỉnh Bình Thuận ở phía đông, còn phía nam giáp Biển Đông.

Liên hệ lập dự án đầu tư tàu đánh bắt cá xa bờ TẠI ĐÂY.

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha