Báo cáo kết quả xét thầu phần đề xuất kỹ thuật cho gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị

Báo cáo kết quả xét thầu phần đề xuất kỹ thuật cho gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Ngày đăng: 05-05-2017

799 lượt xem

Báo cáo kết quả xét thầu phần đề xuất kỹ thuật cho gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

 

Gói thầu số 2 : Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).

Dự án : Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh.

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Giới thiệu chung về dự án

- Gói thầu số 2: Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục)..

Dự án : Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh .

- Địa điểm XD : Khu phố 1, Phương Bình Đa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

- Giá gói thầu : 12.500.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn : nguồn vốn của Tổng công ty VEAM.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng : trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 6 tháng.

Các căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 06/QĐ-VEAM/HĐTV ngày 16/1/2017 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh  của Công ty SVEAM;

- Quyết định số 58a/QĐ-SVEAM ngày 25/3/2017 của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 Mua sắm 02 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (4 trục có bàn NC) và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC BT40 (3 trục).

Danh sách nhà thầu mua hoặc nhận HSMT từ bên mời thầu và danh sách nhà thầu nộp HSDT.

 

Stt

Tên nhà thầu

Địa chỉ

Mua HSMT

Nộp HSĐX

1

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

A108 biệt thự 2, Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội

 

X

 

X

2

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

P1125 Tòa nhà CT15, Khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, P. Mỹ Đình1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

X

X

3

Công ty TNHH Tuyết Nga

Số 52, ngách 74, Ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, P Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

X

X

 

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 21-02/HĐTV-MP-SVEAM ngày 22/2/2017 về việc Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh ;

Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 05-2017/QĐ-MP ngày 24/02/2017 để thực hiện đánh giá các Hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền nắp xylanh ;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Phân công công việc

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng

 Phụ trách chung

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên

Phụ trách kỹ thuật, công nghệ

3

Vũ Thị Là

Tổ viên

Phụ trách pháp lý, tài chính           

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia làm việc tập trung khi đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT và đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu, bộ phận kỹ thuật sẽ chấm điểm phần kỹ thuật, bộ phận tài chính pháp lý kiểm tra chầm điễm phần năng lực nhân sự.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXKT

Báo cáo kết quả xét thầu phần đề xuất kỹ thuật cho gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

Căn cứ vào kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐXKT do Bên mời thầu thực hiện, kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

Stt

Tên nhà thầu

Nội dung không thống nhất

Ghi chú

Bản gốc

Bản chụp

1

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

 

X

 

X

 

Thống nhất

2

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

 

X

 

X

 

Thống nhất

3

Công ty TNHH Tuyết Nga

 

X

 

X

 

Thống nhất

 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSĐXKT (lập theo Mẫu số 1); đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

 

Bảng số 3

Stt

Tên nhà thầu

Kết luận

(Đạt, không đạt)

Ghi chú

1

Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

 

Không Đạt

Bảo lãnh dự thầu không phù hợp

2

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

 

Đạt

 

3

Công ty TNHH Tuyết Nga

Đạt

 

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXKT không hợp lệ:

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam được đánh giá là không đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT về kỹ thuật (không đáp ứng theo chương III mục 2): Bảo lãnh dự thầu nhà thầu nộp đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của HSMT: Không hợp lệ.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có..

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: 

Bảng số 4

TT

Tên nhà thầu

Kết luận

(Đạt, không đạt)

Ghi chú

 

1

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

 

Đạt

 

2

Công ty TNHH Tuyết Nga

 

Đạt

 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a)  Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSĐXKT (lập theo Mẫu số 4A hoặc Mẫu số 4B), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây:

Liệt kê tên nhà thầu, số điểm tương ứng (theo thứ tự từ cao đến thấp trong trường hợp đánh giá theo phương pháp chấm điểm) hoặc đạt, không đạt trong trường hợp đánh giá theo tiêu chí đạt, không đạt.

Bảng số 5

Stt

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

 

1

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

76

Không đạt

2

Công ty TNHH Tuyết Nga

92

Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT:

Hồ sơ dự thầu về kỹ thuật của Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật Phần đặc tính kỹ thuật của thiết bị có một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu sơ với hồ sơ mời thầu.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá HSĐXKT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-  Công ty TNHH Tuyết Nga.

2. Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

- Không

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

 

 

NGUYỄN VĂN THANH


Mẫu số 1

 

KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXKT

 

HSĐXKT của nhà thầu Công ty Cổ phần vật tư thiết bị Phương Nam

 

Stt

Nội dung kiểm tra

Kết quả (1)

Ghi chú

Không có

1

Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐXKT

X

 

 

2

Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT

X

 

 

3

Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2)

 

 

 

4

Giấy ủy quyền (nếu có)(3)

 

 

 

5

Bảo đảm dự thầu

 

X

Không hợp lệ

6

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

X

 

 

7

Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

X

 

 

8

Đề xuất về kỹ thuật

X

 

 

9

Các thành phần khác thuộc HSĐXKT

X

 

 

   

Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

HSĐXKT của nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và công nghệ Việt Nhật

 

Stt

Nội dung kiểm tra

Kết quả (1)

Ghi chú

Không có

1

Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐXKT

X

 

 

2

Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT

X

 

 

3

Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2)

 

 

 

4

Giấy ủy quyền (nếu có)(3)

 

 

 

5

Bảo đảm dự thầu

X

 

 

6

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

X

 

 

7

Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

X

 

 

8

Đề xuất về kỹ thuật

X

 

 

9

Các thành phần khác thuộc HSĐXKT

X

 

 

   

Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

Vũ Thị Là

 

HSĐXKT của nhà thầu Công ty TNHH Tuyết Nga

 

Stt

Nội dung kiểm tra

Kết quả (1)

Ghi chú

Không có

1

Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp HSĐXKT

X

 

 

2

Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT

X

 

 

3

Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2)

 

 

 

4

Giấy ủy quyền (nếu có)(3)

 

 

 

5

Bảo đảm dự thầu

X

 

 

6

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu

X

 

 

7

Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

X

 

 

8

Đề xuất về kỹ thuật

X

 

 

9

Các thành phần khác thuộc HSĐXKT

X

 

 

   

Người đánh giá

 

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Chính

                                                                                                                              Vũ Thị Là

Báo cáo kết quả xét thầu phần đề xuất kỹ thuật cho gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

Xem tin tiếp theo

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha