Báo cáo giám sát môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ, trong bối cảnh quản lý lưu vực tổng hợp, là thu thập và lưu trữ dữ liệu hệ thống cho phép hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 24-09-2016

1,181 lượt xem

Báo cáo giám sát môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ, trong bối cảnh quản lý lưu vực tổng hợp, là thu thập và lưu trữ dữ liệu hệ thống cho phép hoạt động, dự án, chương trình, kế hoạch, chiến lược và tình trạng lưu vực được đánh giá và báo cáo trên. Giám sát môi trường định kỳ là cơ sở cung cấp dữ liệu về môi trường, xã hội và kinh tế là rất quan trọng trong việc cung cấp bối cảnh cho đánh giá và báo cáo về sức khỏe của các lưu vực và các giá trị nó cung cấp. Báo cáo giám sát môi trường với mục tiêu bổ sung cho phép đo của hoạt động đang được thực hiện và kết quả đạt được. Kết quả có thể đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ một hoạt động, và các liên kết được thử nghiệm ở giai đoạn đánh giá.
Giám sát môi trường của một loạt các dữ liệu có thể quan trọng đối với quản lý lưu vực tổng hợp, ví dụ:
• Khí hậu và tình trạng tài sản dữ liệu như lượng mưa, nhiệt độ, độ bốc hơi, mức độ của thảm thực vật, dòng chảy, chất lượng nước trong các con sông và suối.
• Sản lượng dự án và trên mặt đất làm việc dữ liệu như số lượng các hoạt động cụ thể hoàn thành, diện tích đất mặn điều trị và chiều dài của dòng mặt tiền phủ xanh
• Dữ liệu tài chính như chi phí của các hoạt động
• Dữ liệu kinh tế-xã hội như tăng dân số và nhân khẩu học, thái độ của cộng đồng, khu vực sản xuất, thu nhập và đặc biệt là lợi ích xã hội và kinh tế bắt nguồn trực tiếp từ việc cải thiện sức khỏe của tài sản lưu vực.
Một tính năng quan trọng của một quá trình giám sát môi trường có hiệu quả là các tài liệu và lưu trữ dữ liệu trong một cách mà cho phép đơn giản và trao đổi dữ liệu với người dùng khác. Báo cáo giám sát môi trường được tiến hành để đánh giá hiệu quả, hiệu quả và sự phù hợp của các hành động. Một hoạt động hay kết quả được đánh giá tốt nhất chống lại một mục tiêu hoặc tiêu chuẩn đã nêu. Điều này giúp xác định cho dù mức độ của sự thay đổi trong điều kiện nguồn lực, ví dụ, là thích hợp hay không đầy đủ, và sức mạnh của liên kết giữa các hoạt động và sự thay đổi. Sự cần thiết cho 'trước và sau khi' thông thường là một yêu cầu quan trọng để đánh giá. Đánh giá cũng có thể đánh giá phản ứng của những người tham gia dự án, thay đổi kiến thức, thái độ, kỹ năng hay thay đổi hành vi. Tùy thuộc vào loại đánh giá, dữ liệu định lượng hay định tính có thể được yêu cầu.
Một số báo cáo giám sát môi trường định kỳ đánh giá là tốn kém và thời gian tiêu thụ. Do đó, số lượng và loại dữ liệu thu thập được để đánh giá cần phù hợp với các mục đích cụ thể chẳng hạn như việc ra quyết định rằng nó sẽ thông báo.
Báo cáo giám sát môi trường là tài liệu của kết quả giám sát và đánh giá và trình bày của họ để đối tượng thích hợp ở thời gian ấn định. Để giúp đảm bảo hiệu quả, mục đích của báo cáo cần được xác định rõ ràng. Mục đích chính có thể được chiếm quỹ chi tiêu hoặc ăn dữ liệu trực tiếp vào quá trình ra quyết định.
Khung thời gian của báo cáo cũng cần được xác định cho phù hợp với mục đích của nó. Trong khi đó là hợp lý để mong đợi các báo cáo về kết quả đầu ra giao từ đầu tư nhất định thường xuyên, thậm chí hàng quý, nó có thể không phù hợp để lập báo cáo về kết quả trong cùng khung thời gian. Những thách thức để theo dõi, đánh giá và báo cáo về quản lý lưu vực thích hợp, lưu vực và các vịnh trong nhiều thập kỷ, nhưng thường tập trung vào các vấn đề cụ thể bao gồm chất lượng nước, sức khỏe đường thủy, sản xuất nông nghiệp hoặc một thành phần địa lý của khu vực.
Nhiều tổ chức trong khu vực đã được thực hiện hoạt động giám sát và đánh giá. Việc phối hợp thực hiện này BCGSMT là một cơ hội để tài liệu hóa và tinh chỉnh các hoạt động này, để làm cho họ hiệu quả hơn và cung cấp cho họ một tích hợp góc độ quản lý lưu vực sông. Giám sát và đánh giá môi trường định kỳ được thực hiện ở nhiều cấp độ - từ toàn cầu để quốc gia, cũng khác nhau rất nhiều trong phạm vi và phương pháp từ tính phức tạp cao, các vấn đề tích hợp các vấn đề duy nhất của họ, vì vậy một số trùng lặp và chồng chéo lên nhau là không thể tránh khỏi. Một thách thức cho BCGSMT này là để giúp giảm sự chồng chéo của hoạt động giám sát, báo cáo và đánh giá của các mối liên kết bồi dưỡng và cho phép tập hợp dữ liệu ở các cấp độ khác nhau. Đẻ đạt được điều này chúng ta cần để tối ưu hóa sự thống nhất giữa kế hoạch của sử dụng ngôn ngữ và hệ thống phân cấp các thông tin tương tự.
Một trong những thách thức lớn nhất đối với quản lý tài nguyên thiên nhiên trong những năm gần đây đã được để đảm bảo trách nhiệm mà không chuyển hướng các quỹ, sự chú ý và trí tuệ từ việc đạt được sự thay đổi trên mặt đất. Một cách tiếp cận được sử dụng trong BCGSMT này là thu thập dữ liệu hoạt động, mà có thể rất đắt tiền, được thiết kế để họ thức ăn trực tiếp vào quá trình ra quyết định.
Giám sát Quản lý tài nguyên thiên nhiên quốc gia và chính phủ đã phát triển, thông qua Hội đồng Bộ trưởng quản lý tài nguyên thiên nhiên, cung cấp một kế hoạch chi tiết cho
giám sát và đánh giá các chương trình, chiến lược và chính sách. Cùng đi với khuôn khổ này là một tiêu chuẩn, mục tiêu quốc gia xác định kết quả rằng đầu tư trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nên làm việc để đạt được (thông qua các chương trình như các di sản thiên nhiên). Một cách tiếp cận phối hợp để giám sát, đánh giá và báo cáo sẽ giúp các cơ quan quản lý lưu vựcthực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các lưu vực và bảo vệ đất Hành động (1994) báo cáo về tình trạng và quản lý đất đai và nguồn nước trong khu vực. Các khuôn khổ cho giao nghĩa vụ này đang được phát triển bởi các CMA và Chính phủ Nhà nước và một mô hình tổng quát. Cơ quan quản lý đã thực hiện thí điểm một phong cách báo cáo tích hợp trong báo cáo thường niên.
Một báo cáo giám sát môi trường mạnh mẽ và toàn diện, đánh giá và khung báo cáo là quan trọng để:
• Dõi sức khỏe của tài sản lưu vực
• Cho phép cải tiến liên tục trong hiệu quả của các hành động
• Phát triển và thúc đẩy một quan điểm chung về sức khỏe lưu vực giữa các bên liên quan trong khu vực
• Cho phép xác định các vấn đề mới
• Cung cấp cơ hội để kết hợp nghiên cứu mới
• Cung cấp cơ hội để kiểm tra hiệu quả của các hành động và giả định cơ bản
• Làm cho có sẵn dữ liệu quản lý lưu vực để lập kế hoạch, các nhà nghiên cứu và cộng đồng
• Nâng cao kiến thức của người ra quyết định về các vấn đề quản lý lưu vực
• Thúc đẩy quản lý thích ứng và văn hóa quản lý lưu vực tổng hợp trong khu vực
• Tăng niềm tin cho các nhà đầu tư rằng những nỗ lực của họ sẽ tạo ra kết quả mong đợi
• Cải thiện mục tiêu và điều phối các khoản đầu tư và trên mặt đất hoạt động
• Cho phép cải thiện lưu vực kế hoạch quản lý, chiến lược và các chương trình
• Đảm bảo trách nhiệm cho những hành động đang diễn ra cho cộng đồng và chính phủ.

Các nguyên tắc chính là việc theo dõi, đánh giá và báo cáo nên:
• Có ích cho tất cả các đối tác
• Đơn giản, chi phí-hiệu quả, giá cả phải chăng và thiết thực bởi:
-  Tránh trùng lặp,
-  Sử dụng dữ liệu cho nhiều mục đích,
-  Đảm bảo rằng người dùng có thể có được các dữ liệu
-  Đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu xem dữ liệu phù hợp đã tồn tại.
• Nhận ra rằng sự can thiệp quản lý lưu vực bao gồm một loạt các quy mô thời gian
• Cho phép giải thích ý nghĩa của dữ liệu theo thời gian
• Xác định các giả định trong chiến lược và quá trình ra quyết định.
Các cộng đồng khu vực đã tăng cường những điểm quan trọng khác sau đây cho các hoạt động giám sát môi trường, đánh giá và báo cáo kết quả giám sát môi trường:
• Tập tin thu thập phù hợp với quy mô của việc ra quyết định rằng các ảnh hưởng thông tin. Có cần là một lý do rõ ràng tại sao thông tin được thu thập. Trong hầu hết các trường hợp, những lý do này sẽ liên quan đặc biệt để ra quyết định, mặc dù các bài tập như một số giám sát cơ sở thường cần thiết bởi vì chúng tôi chỉ đơn giản là không biết ngày hôm nay những gì có thể quan trọng cho việc ra quyết định trong tương lai, và đòi hỏi một sự hiểu biết về sự thay đổi theo thời gian.
• Các bên liên quan có thể có những nhu cầu riêng cần phải được công nhận. Giám sát, đánh giá và báo cáo các giao thức cần phải có đủ linh hoạt để đảm bảo rằng việc thực hiện vẫn còn liên quan đến các bên liên quan.
• Một cuộc biểu tình của quá trình đầy đủ có thể thay thế cho kết quả mà kết quả là rất lâu dài hoặc khó đo lường.
• Các chương trình quản lý lưu vực được tập trung vào kết quả cao cấp sẽ được chuyển giao nhiều năm trong tương lai và nó là nói chung là không thể đánh giá chính xác hiệu quả tổng thể của họ trong cuộc sống của họ tài trợ. Trong khi các kết quả trung gian sẽ cung cấp một số hướng dẫn để hiệu quả khả năng, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong năm năm đầu tiên sẽ chỉ đại diện cho các giai đoạn sớm nhất của tiến tới khắc phục những vấn đề quan trọng được xác định trong quy hoạch vùng.
Mục tiêu của báo cáo giám sát môi trường định kỳ để theo dõi, đánh giá và báo cáo là nó được xây dựng:
Mục tiêu này bao gồm:
• Làm việc theo hướng tích hợp theo dõi quản lý lưu vực khu vực, đánh giá và báo cáo quá trình hiện đang có mức độ đáng kể khác nhau của sự trưởng thành.
• Sự phát triển của một cách tiếp cận chiến lược để theo dõi, đánh giá và báo cáo về:
-  Sức khỏe ban đầu và điều kiện của tài sản lưu vực của khu vực
-  Xu hướng trong tình trạng sức khỏe và tài sản lưu vực, và các giá trị mà họ cung cấp
-  Mối đe dọa ngắn hạn và dài hạn và rủi ro đối với các tài sản lưu vực
-  Các quá trình sinh thái quan trọng lúc chơi trong khu vực
-  Hiệu quả của các hành động trong việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu cho các tài sản lưu vực và các quá trình sinh thái
-  Những tiến bộ trong việc thực hiện các hành động.
• Làm các thông tin có sẵn, có hỗ trợ tất cả các cấp của các nhà đầu tư, quy hoạch và quản lý đất / nước để đưa ra quyết định âm thanh góp phần vào việc đạt được tính bền vững của tài sản lưu vực và hỗ trợ của chúng tôi phối hợp và tích hợp các nỗ lực.

Các mục tiêu sau giám sát, đánh giá và báo cáo (MO1 - MO3) được thiết kế như là cơ sở cho việc đạt được các mục tiêu của khu vực.
MO1 báo cáo giám sát môi trường định kỳ với mục tiêu công nhận rằng giám sát là cần thiết ở mức tối thiểu của hai cấp độ:
• Giám sát tài sản - bao gồm cả việc giám sát tình trạng của tài sản lưu vực, quy trình hệ sinh thái, các xu hướng, các mối đe dọa và nguy cơ
• Hành động theo dõi - bao gồm cả việc giám sát việc thực hiện các hành động và các kết quả đầu ra / kết quả có đạt được.
Để có đầy đủ và thích hợp, các chương trình giám sát phải thu thập đủ dữ liệu về các chỉ số quan trọng để cho phép phân tích và sự hiểu biết. Để có hiệu quả và hiệu quả chi phí, theo dõi các chương trình phải tập trung vào các chỉ số chính, tránh trùng lặp và tránh thu thập dữ liệu không cần thiết hoặc quá mức.
MO2 báo cáo giám sát môi trường định kỳ với mục tiêu kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả và hiệu quả chi phí thẩm định quy hoạch quản lý lưu vực và thực hiện.
Tiêu chuẩn về giám sát và đánh giá các chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên trong thập kỷ qua có, nói chung, được rất đầy đủ. Có tương đối ít thông tin tích lũy đủ mạnh để thực hiện một đánh giá rõ ràng về kết quả và hiệu quả của các chương trình đầu tư của chính phủ.
Mục tiêu MO2 hỗ trợ việc cải thiện các quy trình đánh giá quản lý lưu vực sông. Nó bao gồm việc đánh giá hiệu quả của các hành động, sự đóng góp của các hành động đến kết quả, hiệu lực của các giả định và sự cần thiết phải sửa đổi kế hoạch, mục tiêu, hành động và ưu tiên.
Để được kịp thời, quy trình đánh giá phải được thực hiện tại thời điểm thích hợp và đều đặn thích hợp trong bối cảnh của những gì là được đánh giá. Ví dụ, ở một mức độ hành động đánh giá các tỷ lệ áp dụng cho các thực hành tốt nhất nông nghiệp có thể được thực hiện tốt nhất trên cơ sở hàng năm, trong khi đó việc đánh giá tác động của các chương trình hệ thực vật trên các loài bị đe dọa quần thể sẽ là thích hợp hơn thực hiện trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều. Để được nghiêm ngặt, một thẩm định phải có một đánh giá quan trọng đó là lặp lại và sử dụng một phương pháp thích hợp cho bất cứ điều gì đang được đánh giá. Để có hiệu quả và hiệu quả chi phí, đánh giá phù hợp với phạm vi của các bên liên quan đang đầu tư hoặc đang có kế hoạch và thực hiện các hành động, với một mức độ đầy đủ chi tiết. Nó không nên đi sâu vào chi tiết không cần thiết hoặc quá mức. Nó nên tập trung vào câu hỏi chính và giả định, và trực tiếp nên hướng dẫn việc ra quyết định, lập kế hoạch và thiết lập ưu tiên.
Mục tiêu báo cáo giám sát môi trường định kỳ MO3 kịp thời, phù hợp, hiệu quả và báo cáo hiệu quả chi phí về tài sản lưu vực, quy trình hệ sinh thái, xu hướng, rủi ro, lập kế hoạch và thực hiện quản lý lưu vực
Khả năng tiếp cận các dữ liệu, và trình bày nó trong cách sử dụng, cung cấp cho các vòng lặp phản hồi quan trọng vào việc lập kế hoạch, ưu tiên, quyết định, quy trình đầu tư và thực hiện. Nếu không có báo cáo kịp thời và phù hợp, có một nguy cơ là cải tiến liên tục trong sự hiểu biết và quyết định của chúng tôi đưa ra sẽ không xảy ra.

XEM TIN TIẾP THEO 

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha