ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN SẢN NHI THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN II THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN SẢN NHI THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

  • Mã SP:DADT BVSN
  • Giá gốc:50,000,000 vnđ
  • Giá bán:45,000,000 vnđ Đặt mua

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN II THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

MỤC LỤC

A.  THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 2
B.  CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 2
1.  Căn cứ pháp lý về đầu tư dự án 2
2.  Tính pháp lý liên quan đến công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi 2
3. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 2
C. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 2
I.  Sự cần thiết đầu tư dự án 2
II.  Thuyết minh về kỹ thuật của dự án 2
Sự cần thiết phải đầu tư 2
III.  Tác động về môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh 2
IV.  Dự báo nhu cầu 2
V.  Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 2
VI.  Phân tích tài chính dự án 2
3. Ước tính chi phí cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh 2
VII. Loại hợp đồng dự án 2
VIII. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 2
IX. Các hỗ trợ của Nhà nước 2
X. Kế hoạch thực hiện dự án 2
XI. Quản lý thực hiện dự án 2
D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 2
1. Kết luận 2
2. Kiến nghị 2
E. PHỤ LỤC 2A.  THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN
Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm:
1. Tên dự án: “Dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn 2 theo hình thức đối tác công tư”
2. Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
3. Nhà đầu tư được giao lập BCNCKT: Công ty cổ phần Xây dựng MC Trí Đức
- Địa chỉ liên lạc: Ô số 38, lô 8 Khu đô thị Ngọc Hà, Khu 7 Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại/Fax: 033.3883495
4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất:
- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
- Quy mô: Đầu tư xây dựng 01 khối nhà cao 09 tầng phục vụ khám bệnh và điều trị chất lượng cao.
- Công suất dự án: 250 giường
- Diện tích sử dụng đất: 2.826m2
5. Yêu cầu về kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao.
6. Tổng vốn đầu tư: 372.745.000.000 đồng
7. Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án: 44.132.381.000 đồng; trong đó:
- Phần ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án: 11.632.232.000 đồng
- Phần vốn góp từ giá trị thương hiệu, tài sản vô hình: 32.500.149.000 đồng
8. Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BOO)
9. Phương án tài chính:
- Ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ,
- Nhà đầu tư PPP góp 30%, tương đương với: 108.333.830.000 đồng
- Vay thương mại 70%, tương đương với: 252.778.938. đồng; lãi suất 9,5%, thời gian vay 15 năm.
10. Thời gian hợp đồng dự án: 50 năm trong đó thời gian xây dựng là 2 năm, thời gian vận hành 48 năm
11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư: ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

       CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

1.     Căn cứ pháp lý về đầu tư dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bệnh viện sản nhi Quảng Ninh giai đoạn II theo hình thức đối tác công tư

- Các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/2009/QH12, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, …

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/ 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

- Các Thông tư: Số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 về việc Quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 926/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; số 2032/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 về việc quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý;

- Quyết đinh số 18/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Đề xuất dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi (giai đoạn II) theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO)”;

2.     Tính pháp lý liên quan đến công tác xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi

       - Nghị Quyết số 191/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoa XII, kỳ họp 19 , thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

       - Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

       - Quyết định 2032/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý;

       - Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014.

       - Văn bản 100/HĐND- KTNS ngày 21/3/2016 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn II theo hình thức xã hội hóa.

       - Văn bản 1990/UBND-XD4 ngày 12/4/2016, số 1794/UBND-XD4 ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn II.

       - Văn bản số 4824/UBND-XD4 ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao cho nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh giai đoạn II.

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha